Think Visegrad–V4 Think Tank Platform

 

Think VisegradV4 Think Tank Platform to sieć ustrukturyzowanego dialogu w kwestiach o strategicznym znaczeniu dla regionu. Sieć analizuje kluczowe sprawy dla Grupy Wyszehradzkiej (V4) i przekazuje rekomendacje rządom państw V4, rotacyjnej prezydencji Grupy i Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu. Think Visegrad pokrywa tematyczne priorytety V4, takie jak zagadnienia bezpieczeństwa, w tym także bezpieczeństwa energetycznego, spójności wewnętrznej V4, zagadnienia instytucjonalne i polityki UE, sprawy dotyczące Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego, pomocy rozwojowej, ochrony środowiska, migracji, transportu itd.

Stworzenie sieci think-tanków z państw V4 było jednym z priorytetów czeskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej w latach 2011–2012. Pomysł wyszedł naprzeciw długotrwałym staraniom i woli środkowoeuropejskich think-tanków wzmocnienia ich współpracy w Grupie Wyszehradzkiej na rzecz pogłębienia jej spójności. Sieć Think Visegrad powołana została w 2012 r. przez osiem instytutów i ośrodków badawczych z państw V4 i jest finansowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

 
Członkowie (sieć bazowa):

W sieci bazowej konsorcjum Think Visegrad współpracuje osiem ośrodków:

 Centrum Integracji Euroatlantyckiej i Demokracji (CEID)

– Europeum

– Globsec

– Instytut Spraw Zagranicznych i Handlu (KKI)

– Instytut Stosunków Międzynarodowych (ÚMV)

– Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)

– Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

– Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (SFPA)

 

W konsorcjum Think Visegrad powstają corocznie 4 pogłębione analizy typu „long-term”, poświęcone długofalowym priorytetom Grupy Wyszehradzkiej, a także 12 krótkich analiz („short-term”), które są opracowywane w ciągu dziesięciu dni, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na wspólną analizę bardziej aktualnych i pilnych tematów.  Analizy są zamawiane przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Przygotowują je czteroosobowe konsorcja ekspertów z państw V4. Skład tych zespołów autorskich każdorazowo uzgadniają przedstawiciele think-tanków sieci bazowej Think Visegrad. Analizy te są przekazywane do dyspozycji Ministerstw Spraw Zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej.

Sieć bazowa tworząca konsorcjum Think Visegrad pozostaje otwarta na współpracę z innymi think-tankami z państw V4. Wśród autorów analiz przygotowywanych w ramach konsorcjum znajdują się eksperci z różnych instytucji badawczych i ośrodków akademickich.

 

Staże badawcze

Corocznie każdy z ośrodków sieci bazowej gości jednego eksperta spoza państw Grupy Wyszehradzkiej. W ciągu kilkutygodniowego stażu mają oni okazję wziąć udział w pracach danej instytucji, przygotować analizę na zgłoszony temat. Stażyści są wyłaniani w ramach ogólnego postępowania, które corocznie koordynuje Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (SFPA).

Więcej informacji na stronie internetowej Think Visegrad Fellowship

Więcej informacji na stronie internetowej Fellowship Policy Papers

 

Civil Servants Mobility Programme

Głównym celem inicjatywy Civil Servants Mobility Program (CSMP) realizowanej przez ośrodki sieci bazowej Think Visegrad jest wsparcie szkoleniowe urzędników z państw obszaru Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich poprzez organizowanie wizyt studyjnych w państwach V4. Wizyty te pozwalają na zapoznanie się z doświadczeniami państw Grupy Wyszehradzkiej we wdrażaniu reform sektorowych i harmonizacji przepisów krajowych z prawem UE. Ośrodki konsorcjum Think Visegrad przygotowują merytorycznie te wizyty i realizują je we współpracy z MSZ i innymi ministerstwami.

Więcej informacji na stronie internetowej Civil Servants Mobility Programme

 

Konferencje przeglądowe:

Corocznie wiosną w państwie sprawującym przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej są organizowane konferencje („Think Visegrad Mid-Term Conference”), poświęcone przeglądowi współpracy wyszehradzkiej i okresowemu podsumowaniu działań sieci Think Visegrad. W konferencjach tych uczestniczą eksperci, przedstawiciele Międzynarodowego Funduszy Wyszehradzkiego i administracji państw V4.

Więcej informacji na stronie internetowej Polish V4 Presidency Think-Tank Community & Journalist Mid-Term Meeting

 

Więcej informacji o projekcie na wspólnej stronie internetowej konsorcjum Think Visegrad.