Wizyta studyjna oficerów albańskiej policji granicznej: zarządzanie nieregularną migracją

W dniach 18-23 listopada miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli policji granicznej Albanii. Ośrodek Studiów Wschodnich przygotował tygodniowy program wizyty, poświęcony zarządzaniu granicami w kontekście migracyjnym. Gościom przedstawiono założenia i rozwiązania w zakresie ochrony granicy RP, uwzględniając specyfikę różnych odcinków granicy, w tym wyzwania związane z ochroną granicy zewnętrznej UE. Przybliżono też działania Straży Granicznej w dziedzinie zapobiegania nadużyciom związanym z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP i kwestiezwiązane z procedurami powrotowymi. Tematem rozmów były także możliwości polsko-albańskiej wymiany doświadczeń; rozmawiano też o wyzwaniach związanych z napływem migrantów na terytorium państw bałkańskich, w tym do Albanii.

Goście z Albanii odwiedzili m.in. Komendę Główną Straży Granicznej, siedzibę Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) oraz Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce. W programie znalazło się też spotkanie z ekspertami Urzędu ds. Cudzoziemców. Część wizyty została zorganizowana w województwie podkarpackim we współpracy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej. Pozwoliło to na przedstawienie specyfiki sąsiedztwa i współdziałania służb granicznych zarówno w wymiarze zewnętrznej granicy UE (Polska–Ukraina), jak i granicy wewnątrzunijnej w obszarze Schengen (Polska–Słowacja). Goście odwiedzili Komendę BOSG w Przemyślu, Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku i Placówkę Straży Granicznej w Medyce.

Wizyta była zorganizowana przez OSW w ramach wyszehradzkiej inicjatywy Civil Servants Mobility Programme (CSMP). Jest to instrument współpracy finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, realizowany przez ośrodki wchodzące w skład konsorcjum Think Visegrad. W ramach programu od 2014 r. odbywają się wizyty urzędników i samorządowców z państw objętych Partnerstwem Wschodnim. Od 2017 roku organizowane są także wizyty studyjne urzędników z państw Bałkanów Zachodnich. OSW realizuje w Polsce wizyty poświęcone współpracy transgranicznej i zarządzaniu granicami.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały OSW w realizacji projektu.

Więcej o Think Visegrad-V4 Think Tank Platform Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Logo Think Visegrad Logo Visegrad Fund