Deklaracja dostępności

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Data publikacji strony internetowej: 1997-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty PDF nie są w pełni dostosowane dla czytników ekranowych, ale większość z nich jest dostępna wersji EPUB (Raporty) lub HTML (Komentarze)
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Leś, tomasz.les@osw.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 22 525 80 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Studiów Wschodnich znajduje się w Warszawie przy ulicy Koszykowej 6a.

W odległości około 40 metrów od wejścia znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest ono oznaczone prawidłowo przy użyciu znaku pionowego, odpowiedniego koloru i oznaczenia nazywanego kopertą. W otoczeniu budynku występują wysokie krawężniki, kolorystyka pozostaje jednolita, brak jest progów i nachyleń powierzchni.

Główne wejście do budynku jest oznaczone, czytelne do zlokalizowania, a powierzchnia przed nim jest utwardzona. Wejście główne jest jedynym wejściem. Aby wejść do budynku należy pokonać niewielkie schody bez podjazdu dla wózków. Drzwi wejściowe są skrzydłowe z siłownikiem o szerokości 90 cm. Obok wejścia znajduje się pomieszczenie ochrony, która może udzielić pomocy lub wskazać miejsce docelowe.

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia zajmuje część parteru oraz piętra IV, V i VI. Na piętro IV i V można dostać się za pomocą windy zlokalizowanej na końcu korytarza. Drzwi dźwigowe są automatyczne o wymiarach 80x200 cm i tym samym umożliwiają wjazd małego wózka inwalidzkiego.

Na piętro VI można dostać się za pomocą szerokich schodów z balustradą po jednej stronie (do I piętra balustrada występuje po obu stronach). Schody są proste, bez nosków. Nie są one wyposażone w platformę przychodową lub podnośnik.
W części OSW drzwi są lekkie, widoczne na tle ścian i o szerokości większej niż 90 cm.

W budynku brak jest pętli indukcyjnej, nie ma możliwości korzystania z informacji głosowej, a także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych. 

Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.