Powiązania gospodarcze w regionie

Horyzontalny program badawczy „Powiązania gospodarcze w regionie” ma na celu zogniskowanie pracy analitycznej na tematyce współzależności ekonomicznych rozwijających się w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem przepływów handlowych i inwestycyjnych oraz połączeń transportowych i cyfrowych.

 

Do zadań programu należy analizowanie potencjału ekonomicznego Europy Środkowej, ocenianie postępów w jej integracji oraz przyglądanie się ewolucji roli regionu w gospodarce światowej. Realizacji tych zadań ma służyć opracowywanie we współpracy ze wszystkimi zespołami OSW materiałów analitycznych, dotyczących powiązań gospodarczych nie tylko między państwami środkowoeuropejskimi, lecz także między nimi a najważniejszymi gospodarkami światowymi – szczególnie w okresie narastających turbulencji w procesie globalizacji. Istotne z tej perspektywy wydaje się też śledzenie stanu współpracy gospodarczej w ramach ugrupowań regionalnych, takich jak choćby Grupa Wyszehradzka (V4) czy Inicjatywa Trójmorza (3SI).

Równie ważnym celem programu jest analizowanie interesujących tendencji dotyczących rozwoju infrastruktury i logistyki w Europie Środkowej. W ostatnich latach w regionie narasta przekonanie, że utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju nie będzie możliwe bez wybudowania gęstej sieci połączeń infrastrukturalnych nie tylko na osi wschód–zachód, lecz także na linii północ–południe. Ułatwiają one przepływ towarów, ludzi i idei między regionalnymi centrami przemysłowymi, które dzięki temu mają szansę stać się kluczowymi miejscami kreowania innowacji. Ponadto rozbudowana siatka infrastrukturalna Europy Środkowej nie tylko posłuży do zintegrowania Ukrainy z UE, ale będzie też jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu jej odbudowy.

Połączenia infrastrukturalne nie są jedynie narzędziem integracji regionu, ale stają się też polem intensywnej rywalizacji między globalnymi mocarstwami. Na tle narastających napięć amerykańsko-chińskich coraz większa uwaga w Europie Środkowej jest poświęcana zagadnieniom bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, takiej jak porty czy sieci telekomunikacyjne. Rola kontroli nad infrastrukturą strategiczną w zabezpieczaniu europejskich interesów ekonomicznych również staje się przedmiotem intensyfikującej się refleksji instytucji unijnych. Kluczowe w tym aspekcie zaczyna być analizowanie pozycji środkowoeuropejskich portów, które w czasach coraz mniej stabilnych łańcuchów dostaw są często gwarantem utrzymania konkurencyjności gospodarek narodowych.

Koordynatorem projektu jest Konrad Popławski.

Mapa connectivity V4 - kliknij.

 Ostatnie analizy

 

Publikacje

 

Wydarzenia

 

W mediach