Konferencja "Infrastruktura transportowa oraz planowanie strategiczne i przestrzenne w relacjach polsko-czeskich"

We Wrocławiu 5 października 2012 r. odbyła się konferencja poświęcona infrastrukturze transportowej, planowaniu strategicznemu i przestrzennemu w relacjach polsko-czeskich oraz roli tych działań we wzmacnianiu spójności i zrównoważonego rozwoju Europy Środkowej. Konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze (ÚMV) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Było to spotkanie w ramach prac polsko-czeskiej platformy analitycznej, które uzyskało wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu wspierania rozwoju stosunków czesko-polskich (Forum Czesko-Polskie) oraz działań towarzyszących polskiemu przewodnictwu w Grupie Wyszehradzkiej (2012–2013). W przygotowaniu spotkania brały udział także Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (WBU), Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Stowarzyszenie Stosunków Międzynarodowych w Pradze (AMO).
 
Program w języku polskim
 
Program w języku czeskim
 
 
 
PROGRAM I WYBRANE PREZENTACJE 
 
 
9.30   – OTWARCIE KONFERENCJI 
 
– Rafał Jurkowlaniec, marszałek Województwa Dolnośląskiego
– Olaf Osica, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
– Michal Kořan, szef Biura Badań Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Pradze
Wystąpienia wprowadzające:
 Jiří Schneider, pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej, sekretarz stanu ds. europejskich, członek Rady Programowej Forum Czesko-Polskiego
– Monika Wielichowska, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Polsko-czeskiej grupy parlamentarnej
 
 
10.30 – 12.00 PANEL PIERWSZY 
 
Wspólne planowanie rozwoju przestrzennego w Grupie Wyszehradzkiej 
Miejsce pogranicza polsko-czeskiego w Europie Środkowej
Wyzwania związane z transgranicznymi brakami ciągłości w przebiegu osi rozwojowych na obszarze V4 (i szerzej „V4+”); wnioski z prac nad  wspólnym dokumentem zagospodarowania przestrzennego V4+2; rola pogranicza polsko-czeskiego i transportu na linii Północ-Południe we wspólnym dokumencie zagospodarowania przestrzennego V4+2; idea, znaczenie i realny wymiar korytarza środkowoeuropejskiegoCETC; europejskie strategie makroregionalne a obszar wyszehradzki (strategia bałtycka, strategia dunajska). 
 

 • Prezentacja wprowadzająca: Magdalena Belof, wicedyrektor Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu (prezentacja w formacie PDF)
 • Moderator: Zbigniew Krużyński, wicedyrektor Departamentu Polityki Europejskiej, narodowy koordynator współpracy wyszehradzkiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • Paneliści:
  • Elżbieta Szelińska, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP
  • Robert Veselý, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz, były dyrektor Instytutu Rozwoju Przestrzennego w Brnie (prezentacja w formacie PDF)
 • Podsumowanie: Maciej Borsa, dyrektor Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu

 
 
12.30 – 14.00 PANEL DRUGI 
 
Polska i czeska percepcja potrzeb spójności terytorialnej. Wyzwania i szanse sąsiedztwa
Polskie i czeskie dokumenty planistyczne i strategiczne. Połączenia z Czechami w polskiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; połączenia z Polską w czeskich planach zagospodarowania przestrzennego; wspólne interesy i rozbieżności, synergie
i „wąskie gardła”…; rola transportu wodnego. Kanał Odra – Dunaj  – utopia czy rzeczywistość? Perspektywy polsko-czeskiej współpracy i implikacje dla rozwoju środkowoeuropejskiej infrastruktury.

 

 • Prezentacja wprowadzająca: Aleksandra Sieradzka-Stasiak, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (prezentacja w formacie PDF)
 • Moderator: Sergiusz Najar, członek Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego (prezentacja w formacie PDF)
 • Paneliści:
  • Kinga Stańczuk-Olejnik, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP, przedstawiciel zespołu przygotowującego KPZK 2030 (prezentacja w formacie PDF)
  • Robert Veselý, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz, były dyrektor Instytutu Rozwoju Przestrzennego w Brnie
  • Grzegorz Roman, pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. transportu aglomeracyjnego
  • Petr Uzel, były pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz 
   i współprzewodniczący polsko-czeskiej Grupy Roboczej ds. Rozwoju Regionów Pogranicza i Programów Wspierających
 • Podsumowanie: Martin Ehl, szef działu zagranicznego dziennika  „Hospodářské noviny“, członek Rady Programowej Forum Czesko-Polskiego

 
 
15.00 – 16.30 PANEL TRZECI
 
Polsko–czeskie pogranicze. Bariery we współpracy i sposoby ich przełamywania 
Wspólne planowanie przestrzenne i strategiczne
Rola wspólnych dokumentów polsko-czeskich (Studium Kierunkowe Pogranicza 1996/97, Strategia pogranicza 2000, Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza 2006); wyzwania wspólnego planowania rozwoju przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego – założenia
i realizacja;
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP : realizacja obecnego, perspektywy po 2013; rola euroregionów i partnerstw transgranicznych, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim – perspektywy, możliwości wykorzystania, szczególnie w kontekście rozwoju infrastruktury transportowej. 
 

 • Prezentacja wprowadzająca: Aleksandra Kotkowska, WBU (prezentacja w formacie PDF)
 • Moderator: Monika Wielichowska, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Polsko-czeskiej grupy parlamentarnej
 • Paneliści:
  • Bartłomiej Ostrowski, dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (prezentacja w formacie PDF)
  • František Molík, dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w powiecie nachodzkim (prezentacja w formacie PDF)
  • Grażyna Zduńczuk-Studnicka, główny specjalista, Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (prezentacja w formacie PDF)
  • Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, pracownik Katedry Nauk Społecznych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego
  • Vít Dostál, ekspert Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych (AMO), Praga (prezentacja w formacie PDF)
 • Podsumowanie: Sławomir Najnigier, prezes Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska

 
 
16.45 – 18.15  PANEL CZWARTY
 
Plany rozwoju transportu. Rola połączeń polsko-czeskich w budowaniu spójności na poziomie narodowym, Europy Środkowej i UE.
Stan infrastruktury kolejowej i drogowej na pograniczu polsko-czeskim: potrzeby rozwojowe, perspektywy. Połączenia polsko-czeskie w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T); obecna sieć a potrzeby współpracy między regionami polsko-czeskiego pogranicza. Finansowanie infrastruktury i połączeń transgranicznych 
 

 • Prezentacja wprowadzająca: Maciej Samulewicz, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (prezentacja w formacie PDF)
 • Moderacja: Łukasz Malinowski, redaktor naczelny miesięcznika „Rynek Kolejowy”
 • Paneliści:
  • Konrad Romik, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP (prezentacja w formacie PDF)
  • Bogusław Kowalski, ekspert Zespołu Doradców Gospodarczych TOR
  • Roman Głowaczewski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
  • Arkadiusz Ignasiak, konsul honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu, członek Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego

Glosa: Jan Snopek, Departament Transportu Publicznego, Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej (prezentacja w formacie PDF)

 • Podsumowanie: Maciej Zathey, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 
 
18.15 – 18.30  ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI 
 
 Martin Svárovský, zastępca ambasadora Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
– Mateusz Gniazdowski, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, członek Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego.