Mariusz Marszewski
dr
Mariusz Marszewski
starszy specjalista
Były pracownik OSW

Doktorat z historii uzyskał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (UAM). Pracował jako wykładowca m.in. w Instytucie Studiów Wschodnich UAM.

Tematy badawcze

antropologia kulturowa i polityczna społeczeństw muzułmańskich Azji Środkowej, Kaukazu, Turcji i Rosji

Ważniejsze publikacje

Kłopotliwi goście. Tureckie plany rozwiązania kwestii uchodźców syryjskich (współautor M. Chudziak), „Komentarze OSW” nr 310, 09.10.2019;

Odwilż w Uzbekistanie. Reformy prezydenta Mirzijojewa, „Komentarze OSW” nr 278, 16.07.2018, 

Powstanie 1916 r. i echa I wojny światowej w Azji Centralnej [w:]: M. Figura, B. Garczyk, M. Lachowicz, T. Nakoneczny (red.), W cieniu walczących królestw. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, Poznań 2016

Wielki twórca narodowej oświaty kazachskiej – Ybyraj Altynsarin na tle epoki, [w:]: B. Garczyk, M. Marszewski (red.), 550 lat państwowości Kazachstanu. Szkice z dziejów, Poznań 2016

Perspektywy rozwoju islamskiego aktywizmu w nowym ładzie politycznym porewolucyjnej Afryki Północnej, „Kultura i Polityka” 2012, nr 11

Kaukaskie „terytoria plemienne”. Kaukaz Północny – cywilizacyjnie obca enklawa w granicach Rosji, OSW, Warszawa, 2010 (współautor M. Falkowski),

Cyganie środkowoazjatyccy – ofiary rozpadu Związku Radzieckiego [w:]: B. Weigl (red.), Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją, Warszawa 2009

Islam w Mandżurii – element krajobrazu kulturowego regionu w pierwszej połowie XX w. [w:] A. Furier (red.), Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, Szczecin, 2008;

Próba rekonstrukcji teorii nomadyzmu autorstwa Anatolija Michajłowicza Chazanowa, (współautor Ł. Olędzki), „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 2007, T. XIV

Rosyjskojęzyczni w Kirgistanie – pomiędzy emigracją a asymilacją, „Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne”, nr 1(18), 2000