Wizyta studyjna policji granicznej Czarnogóry: zarządzanie nieregularną migracją

W listopadzie 2018 roku odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli policji granicznej Czarnogóry w Polsce, zorganizowana w ramach wyszehradzkiej inicjatywy Civil Servants Mobility Program. OSW przygotował tygodniowy program wizyty poświęcony zarządzaniu nieregularną migracją w aspekcie kryzysowym. Goście z Czarnogóry zapoznali się z polskim systemem zarządzania kryzysowego oraz procedurami reakcji w przypadku zagrożenia masową migracją. Przedstawiono im założenia i praktyczne rozwiązania w zakresie ochrony granicy RP, a także zasady kierowania, zarządzania, dowodzenia i koordynacji w sytuacji kryzysowej. Podczas spotkań omówiono także specyfikę poszczególnych odcinków granicy, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań związanych z ochroną granicy zewnętrznej UE. Omówiono też problematykę działań Straży Granicznej w dziedzinie zapobiegania nadużyciom związanym z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Tematem rozmów były także perspektywy rozwoju polsko-czarnogórskiej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących ochrony granicy, wymieniono też spostrzeżenia dotyczące wyzwań związanych z napływem migrantów na terytorium państw bałkańskich, w tym do Czarnogóry. 

Goście z Czarnogóry odwiedzili Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Straży Granicznej i siedzibę Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w Warszawie. Spotkali się też z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W programie znalazła się wizyta w Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku k. Warszawy i spotkanie z ekspertami Urzędu ds. Cudzoziemców. Część wizyty została zorganizowana w województwie podkarpackim we współpracy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej. Pozwoliło to na przedstawienie specyfiki sąsiedztwa i współdziałania służb granicznych zarówno w wymiarze zewnętrznej granicy UE (Polska–Ukraina), jak i granicy wewnątrzunijnej w obszarze Schengen (Polska–Słowacja). Goście zapoznali się na miejscu z działalnością Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku oraz Placówki Straży Granicznej w Medyce. Odwiedzili też Komendę BOSG w Przemyślu i Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły OSW w realizacji projektu.

OSW od 2014 roku organizuje wizyty studyjne w ramach inicjatywy Civil Servants Mobility Program. Jest to instrument współpracy finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, realizowany przez ośrodki wchodzące w skład międzynarodowego konsorcjum Think Visegrad. W ramach programu odbywają się wizyty urzędników i samorządowców z państw objętych Partnerstwem Wschodnim, a od 2017 roku organizowane są także wizyty studyjne urzędników z państw Bałkanów Zachodnich (w ubiegłym roku OSW zorganizował wizytę urzędników z Serbii, poświęconą problematyce współpracy transgranicznej).

 

Więcej o Think Visegrad–V4 Think Tank Platform: Think Visegrad

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.Visegrad Fund