Raport OSW

Konsekwencje dla Polski utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą

Niniejsza publikacja stanowi materiał roboczy, zawierający opracowania źródłowe dotyczące konsekwencji dla Polski wynikających z utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą. Badania były koordynowane i częściowo przeprowadzone przez Ośrodek Studiów Wschodnich i posłużyły przygotowaniu ekspertyzy na zamówienie Ministerstwa Gospodarki RP.
W prezentowanym materiale przeanalizowany został wpływ pogłębienia unijno-ukraińskich relacji gospodarczych na Polskę, zarówno w zakresie wymiany towarowej, handlu usługami, jak też przepływu kapitału i osób. Prace nad wnioskami zakończyły się w październiku 2008 roku, przez co jedynie w małym stopniu materiał uwzględnia wpływ światowego kryzysu na zagraniczną współpracę gospodarczą Ukrainy.


Do maja 2009 roku odbyło się 6 rund negocjacji Unii Europejskiej i Ukrainy w sprawie utworzenia pogłębionej strefy wolnego handlu. Nadal nieznany jest ostateczny zakres negocjowanej umowy, co w znacznej mierze jest wynikiem trudności ze sformułowaniem przez stronę ukraińską swoich priorytetów negocjacyjnych. Mimo iż w zasadzie większość ukraińskich sił politycznych opowiada się za zacieśnieniem współpracy z Unią, to jednak konflikt polityczny na Ukrainie oraz pogłębiający się kryzys gospodarczy nie służą skonkretyzowaniu celów strategicznych.
Pomimo istniejących niejasności co do ostatecznego kształtu porozumienia o liberalizacji wzajemnego handlu oraz terminu jego wdrożenia w życie, zdecydowaliśmy się opublikować niniejszy materiał, traktując go jako pierwsze robocze przybliżenie konsekwencji, jakie prawdopodobnie porozumienie to przyniesie dla Polski.