Prace OSW

Upaństwowiona liberalizacja

Rosyjski sektor elektroenergetyczny dziesięć lat po reformie
Okładka raportu Upaństwowiona liberalizacja

Niniejszy tekst stanowi próbę analizy funkcjonowania rosyjskiego sektora elektroenergetycznego, a w szczególności znalezienia odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań dotyczących jego aktualnej kondycji. Opracowanie składa się z czterech części. Pierwsza przedstawia ogólną cha­rakterystykę tego sektora i jego znaczenie poli­tyczne. Druga poświęcona jest kwestiom infrastrukturalnym i obejmuje przede wszystkim analizę potencjału mocy wytwórczych systemu elektro­energetycznego Federacji Rosyjskiej oraz perspektyw jego rozwoju w naj­bliższych latach. Część trzecia zawiera charakterystykę zasad funkcjonowania rosyjskiego rynku energii elektrycznej i mocy. Czwarta koncentruje się na aktywności zewnętrznej rosyjskich podmiotów działających w sektorze elektroenergetycznym – zarówno na projektach realizowanych przez tamtejsze firmy za granicą, jak i kwestiach eksportu energii elektrycznej z kraju.