Prace OSW

Sojusz ołtarza z tronem

Rosyjski Kościół Prawosławny a władza w Rosji
Sojusz ołtarza z tronem

Rosyjski Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (RKP), największa wspólnota wyznaniowa w Rosji, odgrywa istotną rolę w procesie samoidentyfikacji kulturowej i państwowej narodu rosyjskiego. Jako instytucja społeczno-polityczna z wielowiekową historią dysponuje dużym kapitałem symbolicznym i cieszy się autorytetem społecznym, co jest wykorzystywane dla celów politycznych.

Po powrocie Władimira Putina na urząd prezydenta w 2012 roku Kreml dla wzmocnienia reżimu politycznego zaczął szeroko odwoływać się do ideologii konserwatywnej oraz promować tradycyjne wartości moralno-obyczajowe, za których strażniczkę uważa się Cerkiew. Pociągnęło to za sobą zacieśnienie stosunków pomiędzy władzą państwową i RKP oraz skutkowało większym zaangażowaniem hierarchów i struktur cerkiewnych w kwestie dotyczące polityki wewnętrznej oraz zagranicznej. Taka sytuacja naraża RKP na krytykę z powodu zbytniego upolitycznienia oraz w dłuższej perspektywie na ryzyka związane z potencjalną destabilizacją systemu władzy w Rosji.