Analizy

Ministerstwo Finansów RFN przedstawiło plany wydatków na najbliższe lata

Niemiecki rząd przyjął projekt nowelizacji tegorocznego budżetu oraz zaktualizowane plany wydatków na lata 2012–2016. Niemcy zamierzają już w 2014 roku dotrzymać reguły „hamulca budżetowego”, która zobowiązuje ich do utrzymywania deficytu strukturalnego nieprzekraczającego 0,35% PKB. Od 2016 roku rząd planuje natomiast osiągnąć równowagę między dochodami i wydatkami.

Ministerstwo przedstawiło również projekt znowelizowanego budżetu na ten rok, w którym deficyt wzrośnie z 26,1 do 34,8 mld euro. Przyczyną tego jest mniejszy niż planowano zysk Bundesbanku (wpływy niższe o 1,8 mld euro) oraz wpłaty Niemiec na rzecz Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (wydatki wyższe o 8,7 mld euro), który zostanie uruchomiony już w tym roku, a nie jak wcześniej planowano w 2013 roku. Wpłaty na EMS nie spowodują zwiększenia niemieckiego deficytu liczonego według kryteriów Maastricht, natomiast będą doliczane do długu publicznego RFN. Budżet musi zostać jeszcze zaaprobowany przez Bundestag, co oznacza, że możliwe są pewne zmiany, jednak nie należy się spodziewać większych przesunięć.
 

Komentarz
  • Szybkie tempo poprawy sytuacji budżetowej jest głównie zasługą dobrej koniunktury oraz stabilnie rosnących wpływów podatkowych, a także niskich kosztów obsługi niemieckiego długu publicznego. W kolejnych latach oszczędności mają być realizowane dzięki redukcjom dotacji dla funduszu socjalnego. Utrzymany zostanie natomiast wzrost wydatków na edukację (w latach 2006–2013 nakłady na edukację i naukę mają się zwiększyć z 3% do 4,6% PKB) i pomoc rozwojową (wydatki na pomoc rozwojową mają osiągnąć poziom 0,4% PKB od 2013 roku oraz 0,7% od 2015), co świadczy o tym, że rząd traktuje obie te polityki priorytetowo. Pomimo dobrego przyjęcia tych propozycji przez większą część mediów, plany ograniczania deficytu skrytykowały środowiska biznesowe i Bundesbank – jako mało ambitne i oparte głównie na wzroście wpływów podatkowych.
     
  • Poprawa sytuacji finansów publicznych świadczy o tym, że dotychczasowa strategia pomocy dla strefy euro jest korzystna z punktu widzenia stabilności finansów publicznych Niemiec. Zgoda RFN na interwencje Europejskiego Banku Centralnego w grudniu ubiegłego roku doprowadziła do poprawy nastrojów na rynkach finansowych oraz pozwoli niemieckiej gospodarce na utrzymanie stabilnego wzrostu także w tym roku. Kluczowa z punktu widzenia budżetu będzie jednak sytuacja w innych krajach strefy euro, którym Niemcy udzielili wysokich gwarancji kredytowych.
     
  • Dobra sytuacja finansów publicznych zwiększa niemiecką wiarygodność w motywowaniu pozostałych państw strefy euro do zachowania dyscypliny finansowej, w tym spełnienia wymogów paktu fiskalnego. Pakt zobowiązuje uczestniczące w nim kraje strefy euro do ograniczenia deficytu strukturalnego do poziomu 0,5% PKB i zacznie obowiązywać od przyszłego roku w państwach, które go ratyfikują.