Raport OSW

Doradztwo w polityce zagranicznej RFN - inspiracje dla Polski

Wstęp

Niniejszy raport podsumowuje badania zrealizowane przez Ośrodek Studiów Wschodnich we współpracy z niemiecką Fundacją Nauka i Polityka (SWP). Przeprowadzone analizy miały odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania:
- Jak funkcjonuje współpraca pomiędzy ekspertami i decydentami w zakresie polityki zagranicznej w RFN?
- Jakie inspiracje może zaczerpnąć strona polska z rozwiązań przyjętych w Niemczech?

Przedmiotem naszych dociekań stały się przede wszystkim takie kwestie, jak:
- specyfika funkcjonowania i organizacja najważniejszych instytucji doradczych w RFN,
- sposób funkcjonowania głównych aktorów niemieckiej polityki zagranicznej,
- formy komunikacji pomiędzy politykami/decydentami a środowiskiem eksperckim,
- sposoby wykorzystywania wiedzy eksperckiej przez decydentów,
- sposoby gromadzenia i udostępniania wiedzy przez środowiska eksperckie.

Badania zostały przeprowadzone w okresie od maja do września 2008 roku. Składały się one z dwóch etapów. W pierwszym zrealizowano kilka wyjazdów studyjnych, podczas których przeprowadzone zostały wywiady z przedstawicielami środowisk eksperckich i decydentami odpowiedzialnymi za niemiecką politykę zagraniczną. W drugim etapie przestudiowano już istniejące źródła pokazujące funkcjonowanie rynku doradztwa politycznego w RFN (m.in. analizy, informacje prasowe, dokumenty prawne).Najważniejsze konkluzje zamieszczono w niniejszym raporcie, który składa się z trzech części:
(I) opisu sposobu funkcjonowania doradztwa w polityce zagranicznej w RFN;
(II) studium przypadku funkcjonowania największej w Niemczech instytucji analitycznej w zakresie polityki zagranicznej - Fundacji Nauka i Polityka;
(III) konkluzji wskazujących na najciekawsze, zdaniem autorów, inspiracje dla Polskich ekspertów i decydentów płynące z obserwacji realiów niemieckich w wyżej opisanej sferze.

Autorzy raportu chcieliby podziękować Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwa stała się realizacja projektu.

 

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
koordynator projektu