Punkt widzenia

Ile waży bagaż kulturowy

Aktywizacja społeczna w autorytarnej Rosji
Ile waży bagaż kulturowy

We współczesnej Rosji spuścizną tradycyjnej kultury polityczno-społecznej jest przekonanie, że władze na czele z prezydentem są jedynym podmiotem sprawczym zdolnym i uprawnionym do podejmowania decyzji, społeczeństwo zaś pełni w tym układzie rolę przedmiotową i występuje jako petent apelujący do dobrej woli decydenta. Przekonanie o naturalności tego porządku dla Rosji podtrzymywane jest przez rozbudowaną sieć podmiotów zarówno świadomie kultywujących państwowocentryczną wizję (przedstawicieli administracji państwowej, doradców w sferze PR, dziennikarzy), jak i rzeszę zwykłych obywateli, nauczycieli, rodziców, bezwiednie powielających przekonanie o tym, co w Rosji stanowi naturalną kolej rzeczy. Akceptacja tych przekonań sprawia, że niezadowolenie społeczeństwa z kondycji państwa często idzie w parze z poczuciem bezsilności i niewiarą w możliwość zmiany istniejącego ładu.