Analizy

Rosja: budżet stabilizacji

26 listopada Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, przyjęła projekt ustawy budżetowej na lata 2021–2023, zaś 30 listopada zrobiła to Rada Federacji – izba wyższa. W porównaniu z kryzysowym rokiem 2020 w kolejnych latach dochody państwa mają się zwiększać dzięki prognozowanemu wzrostowi cen ropy i obciążeń podatkowych, podczas gdy wydatki zostaną zredukowane (zob. Aneks). Maleć będą przede wszystkim nakłady na programy osłonowe związane z walką z pandemią, natomiast te na politykę społeczną, służbę zdrowia, obronę narodową i bezpieczeństwo wewnętrzne w dużej mierze pozostaną na podwyższonym w 2020 r. poziomie. Pomimo wzrostu dochodów i ograniczania wydatków w kolejnych latach budżet ma być realizowany z deficytem, który w większości będzie pokrywany dzięki emisji rządowych papierów dłużnych. W ten sposób Kreml chce zachować wysoki poziom federalnych rezerw finansowych, będących gwarantem stabilności rosyjskich finansów publicznych.

Komentarz

  • Polityka budżetowa Rosji w latach 2021–2023 ma być nastawiona na ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej w kraju i jak najszybsze zapewnienie wzrostu gospodarczego, w dużej mierze dzięki wsparciu popytu wewnętrznego. Służyć ma temu realizacja tzw. projektów narodowych, których deklarowanymi celami są podniesienie poziomu życia obywateli i dynamiczny rozwój gospodarki do 2030 r. poprzez inwestycje w takich obszarach jak gospodarka cyfrowa, służba zdrowia, nauka czy infrastruktura. Łącznie rząd zamierza przeznaczyć na te cele w 2020 r. ponad 10% rocznych wydatków budżetowych (2,2 bln rubli, tj. ok. 29 mld dolarów). Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak na poważne problemy w realizacji tych projektów. Jest to przede wszystkim związane z czynnikami systemowymi, m.in. postrzeganiem środków publicznych w Rosji jako „toksycznych” (tj. szczególnie narażających przedsiębiorców na kontrole i monitoring antykorupcyjny przy wyjątkowo niejasnym prawodawstwie). W konsekwencji prywatny biznes niechętnie po nie sięga, a efektywność projektów realizowanych przez państwowe koncerny jest niska (w 2019 r. wykorzystano zaledwie 90% zaplanowanych środków, podobne szacunki dotyczą 2020 r.). Kolejną poważną barierą dla realizacji budżetu mogą okazać się konsekwencje drugiej fali pandemii, która uderzyła w Rosję. Przyjęty właśnie przez Dumę budżet został bowiem oparty na rządowych prognozach rozwoju sytuacji społeczno-ekonomicznej nieuwzględniających jesiennego nasilenia zachorowań na COVID-19.
  • Mimo planowanego zmniejszenia wydatków budżetowych w 2021 r. o 9% wobec bieżącego roku nadal pozostaną one wysokie. Ze względu na pandemię wydatki w 2020 r. będą bowiem o ok. 30% wyższe niż w roku ubiegłym (wyniosą ponad 22% PKB). W kolejnych latach mają jednak już spadać i w 2023 r. osiągnąć poziom porównywalny do tego sprzed pandemii (tj. 16,9% PKB). Priorytetem pozostaną nakłady na politykę społeczną (ponad 26% wydatków budżetowych) oraz na obronę narodową i bezpieczeństwo wewnętrzne (łącznie 26%), które w 2020 r. mimo kryzysu również znacznie wzrosły. Główne cięcia dotkną natomiast rządowy fundusz, z którego obecnie finansuje się w dużej części program walki z pandemią i jej konsekwencjami. Rosyjski rząd jest przy tym krytykowany (m.in. przez IMF) za zbyt skromne wsparcie gospodarki w kryzysie. Utrzymanie wysokich nakładów socjalnych i na struktury siłowe ma szczególne znaczenie w kontekście zaplanowanych na wrzesień 2021 r. wyborów parlamentarnych, zwłaszcza wobec obecnego relatywnie niskiego poparcia społecznego dla rządzących.
  • Planowane zwiększenie dochodów w latach 2021–2023 ma być głównie zasługą prognozowanego wzrostu cen ropy naftowej, który ma być efektem zwyżki popytu i odbudowy światowej gospodarki po ustąpieniu pandemii (udział wpływów naftowo-gazowych w całości dochodów budżetowych ma wzrosnąć do prawie 34% z obecnych 28,5%). Rząd zaplanował jednak również podniesienie obciążeń podatkowych (m.in. wzrośnie podatek od wydobycia rud metali i minerałów; wycofane zostaną ulgi dla starych złóż naftowych; wzrośnie podatek dochodowy dla najwięcej zarabiających). Jednocześnie zmniejszą się opodatkowanie sektora IT i obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych dla małego biznesu. W efekcie w 2021 r. dochody budżetu mają być o 5% wyższe niż w bieżącym roku i wynieść 18,8 bln rubli, tj. 16% PKB (przy czym w 2020 r. spadły one o prawie 12% w stosunku do roku poprzedniego).
  • Pandemia doprowadziła do ponownego pojawienia się deficytu budżetowego, który ma być finansowany przede wszystkim z emisji papierów dłużnych. Dług publiczny Rosji zwiększy się z 12% PKB w 2019 r. do 19% PKB pod koniec br. i 21,3% PKB na koniec roku 2023. Nadal jednak jego poziom będzie niski i bezpieczny dla finansów publicznych państwa, choć koszty jego obsługi wzrosną dwukrotnie w ciągu czterech lat. W ten sposób władze chronią rezerwy finansowe zgromadzone w Funduszu Dobrobytu Narodowego (obecnie płynne środki szacowane są na ok. 117 mld dolarów, tj. 7% PKB). Stanowią one zabezpieczenie stabilności finansowej Rosji i mogą stać się kluczowym źródłem finansowania rosnących wydatków w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji zewnętrznej (sankcje, dalszy spadek cen ropy naftowej) lub wewnętrznej (wciąż malejące poparcie społeczne dla rządzących ze względu na pogarszający się poziom życia).
  • Zgodnie z rosyjską praktyką władze dość elastycznie podchodzą do realizacji ustawy budżetowej, w istocie dostosowując ją do aktualnej sytuacji gospodarczej i potrzeb Kremla. Zazwyczaj poprawki do niej wprowadzane są dwa razy do roku, choć w przypadku kryzysowego 2020 r. zdecydowano się na odejście od realizacji ustawy bez ich wprowadzenia. Dzięki czasowym pełnomocnictwom związanym z pandemią rząd ma możliwość zwiększania wydatków mimo spadku dochodów, przy jednoczesnej zmianie przeznaczenia prawie jednej trzeciej wszystkich wydatków zapisanych w ustawie.

 

ANEKS

Wykres 1. Budżetowe założenia makroekonomiczne na lata 2021–2023

Wykres 1. Budżetowe założenia makroekonomiczne na lata 2021–2023

 

Wykres 2. Główne parametry budżetowe Rosji na lata 2020–2023

Wykres 2. Główne parametry budżetowe Rosji na lata 2020–2023