Analizy

Austriacy apelują o reformę rynku energii w Niemczech

Austriacka Izba Energii przedstawiła w listopadzie br. stanowisko, w którym domaga się reformy rynku energii w Niemczech. Zbyt szybki rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w Niemczech doprowadził do destabilizacji rynku energii w obu krajach. Z tego względu zrzeszenie austriackiego sektora energetycznego postuluje ujednolicenie systemu wsparcia dla OZE w Niemczech i w Austrii oraz zbudowanie wspólnego rynku mocy (systemu elektrowni zapewniających moce rezerwowe dla rynków energii obu państw). Austriacy proponują ograniczenie przywilejów dla OZE, m.in. poprzez rezygnację z pierwszeństwa w ich dostępie do sieci i skłonienie producentów prądu z OZE do sprzedaży energii bezpośrednio na rynku, zamiast sprzedawania jej operatorom sieci po gwarantowanej przez niemieckie państwo cenie.

 

Komentarz

  • Niemiecki rynek energii jest silnie powiązany z państwami sąsiednimi. Największymi odbiorcami niemieckiego prądu są Holandia (22,5 mld kWh w 2012 roku), Austria (15 mld kWh) i Szwajcaria (12,8 mld kWh). Największymi eksporterami do Niemiec są Francja (13,2 mld kWh), Czechy (8,4 mld kWh) i Dania (8,2 mld kWh). Lata 2012 i 2013 były rekordowe pod względem sprzedaży energii elektrycznej za granicę.
  • Proponowane zmiany mają na celu poprawę funkcjonowania obu rynków w warunkach liberalizacji europejskiego rynku energii oraz zakończenie subsydiowania odnawialnych źródeł energii w RFN w obecnej skali. Szybki rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej w Niemczech doprowadził do nierównowagi na rynku niemieckim i austriackim – subsydiowana energia ze źródeł odnawialnych jest sprzedawana po niższych cenach niż ta z elektrowni konwencjonalnych, przez co zmniejsza się czas pracy elektrowni spalających węgiel oraz gaz i stają się one nierentowne. Te negatywne efekty subsydiowania OZE są widoczne również w innych państwach, które importują duże ilości energii z Niemiec. Innym negatywnym skutkiem nadpodaży energii elektrycznej jest niebezpieczne przeciążenie infrastruktury przesyłowej w samych Niemczech oraz w Polsce i Czechach.
  • Niemiecki system energetyczny w przyszłości będzie w coraz większym stopniu zależał od współpracy z sąsiadami, dlatego oczekują oni od Niemiec stabilnych warunków kooperacji. Elektrownie wodne i magazyny szczytowo-pompowe u południowych sąsiadów Niemiec, ale również w Norwegii mają być uzupełnieniem niemieckiego systemu elektroenergetycznego, opartego na produkcji energii z farm wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. Handel energią z Austrią ma szczególne znaczenie ze względu na relatywnie długą tradycję współpracy w dziedzinie energetyki oraz głęboką integrację rynków energii obu państw, tworzących tzw. jednolitą strefę cenową. Obecnie w Niemczech toczy się debata nad reformą systemu wsparcia OZE oraz stworzeniem nowego modelu rynku energii, w którym OZE będą odgrywały kluczową rolę (w 2012 roku 23% energii elektrycznej pochodziło z OZE, w 2035 roku z OZE pochodzić ma 55–60%). Austriacka Izba Energii jest zainteresowana budową w Niemczech systemu, gdzie subsydia dla OZE odgrywają jak najmniejszą rolę, a rynek mocy nie dyskryminuje producentów energii z państw sąsiednich.