Analizy

Niemcy ograniczą możliwości eksploatacji złóż gazu łupkowego?

29 lipca w wywiadzie dla gazety Westfälische Nachrichten federalny minister ochrony środowiska Norbert Röttgen (CDU) zapowiedział zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy dotyczącej wpływu eksploatacji gazu łupkowego na środowisko naturalne w RFN i prawdopodobne zmiany w prawie geologicznym i górniczym. Już 4 sierpnia Federalny Urząd ds. Środowiska przedstawił projekt opinii, który stanie się najprawdopodobniej podstawą dla zapowiadanej ekspertyzy i zmian prawnych. Wprowadzenie proponowanych przez Urząd zmian legislacyjnych spowoduje nierentowność, a tym samym koniec poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w RFN. Możliwe, że RFN podejmie także działania ograniczające wprowadzanie na szeroką skalę technologii wydobycia gazu z łupków w UE, aby utrzymać konkurencyjność niemieckich technologii energetycznych.
Wypowiedź ministra Röttgena związana jest z protestami organizacji obywatelskich przeciwko wykonywaniu głównie przez amerykański koncern ExxonMobil próbnych odwiertów i poszukiwań gazu łupkowego w Północnej Nadrenii-Westfalii (NRW) i Dolnej Saksonii, gdzie szacuje się największe na terenie RFN złoża gazu łupkowego. Protesty w NRW nasiliły krytykę poszukiwań gazu łupkowego w landtagu tego kraju związkowego. Temat podchwycił Norbert Röttgen – szef CDU w NRW, a jednocześnie federalny minister ochrony środowiska. W związku z zapowiedziami Röttgena Federalny Urząd ds. Środowiska przedstawił już 4 sierpnia projekt opinii, który najprawdopodobniej stanie się podstawą zapowiadanej przez ministra ekspertyzy. W wydanej opinii „Ocena wydobycia gazu łupkowego w RFN” Urząd opowiedział się za wprowadzeniem: konieczności przeprowadzania przed każdym odwiertem ocen oddziaływania na środowisko naturalne; konieczności uzyskiwania pozwoleń na odwierty również ze strony urzędów gospodarki wodnej (oprócz urzędów górnictwa), które badałyby wpływ eksploatacji na wody gruntowe i powierzchniowe; zakazu wydobycia metodą szczelinowania na terenach, gdzie pozyskuje się wodę pitną, wodę ze źródeł leczniczych lub wody mineralne. Wprowadzenie tych przepisów wpłynie prawdopodobnie na nierentowność eksploatacji gazu łupkowego w RFN. Ewentualne zmiany prawne byłyby korzystne z punktu widzenia niemieckiego lobby energetyki odnawialnej (OZE). Obawia się ono eksploatacji dużych złóż gazu łupkowego w Niemczech i Polsce, co mogłoby wpłynąć na nasycenie rynku energii elektrycznej i ciepła gazem z łupków i zmniejszenie udziału rozwijającego się sektora OZE. Wydobyciem gazu z łupków nie są zainteresowane również niemieckie koncerny energetyczne, które nie mają rozwiniętych technologii wydobycia gazu łupkowego. Ich interes związany będzie prawdopodobnie nadal z wydobyciem i importem konwencjonalnego gazu ziemnego i zwrotem poniesionych nakładów w duże projekty gazowe, jak m.in. Nord Stream. <jus, koma>