Analizy

Pozytywne prognozy gospodarcze dla Ukrainy

Międzynarodowe instytucje finansowe podnoszą oceny ukraińskiej gospodarki. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zwiększył prognozę dotyczącą wzrostu gospodarczego Ukrainy w 2011 roku z 4,5% do 5%, a agencja ratingowa Fitch zmieniła ocenę realizacji zobowiązań kredytowych ze stabilnej na pozytywną. Oznacza to, że instytucje finansowe dobrze oceniają politykę gospodarczą ukraińskiego rządu i uznają ryzyko niewypłacalności państwa, mimo zwiększenia poziomu długu państwowego, za malejące.
Jest to już druga w ciągu ostatnich miesięcy korekta EBOiR dotycząca wzrostu PKB Ukrainy (poprzednia, dokonana w maju, również zwiększała prognozę o 0,5 punktu procentowego) i jest bardziej optymistyczna od założeń przyjętych przez ukraiński rząd, szacujących wzrost w tym roku na 4,7%. Także Bank Światowy podniósł swoją ocenę wzrostu PKB do 4,5%. Fitch utrzymał ranking dotyczący wierzytelności w walutach obcych i hrywnach na poziomie B, jednak po raz pierwszy od ponad roku zmienił prognozę na pozytywną, co zapowiada podwyższenie całkowitej oceny w niedalekiej przyszłości.
Poprawa ocen jest odzwierciedleniem generalnie dobrej kondycji ukraińskiej gospodarki, która stopniowo wychodzi z kryzysu. Z pozytywnym przyjęciem spotkały się też ostatnie kroki ukraińskich władz, przede wszystkim uchwalenie reformy emerytalnej oraz utrzymanie pod kontrolą deficytu budżetowego, który w ciągu pierwszych 5 miesięcy nie przekroczył 1% PKB. Poprawa rankingu kredytowego świadczy o tym, że mimo rosnącego poziomu długu publicznego (wg ocen MFW do końca roku wyniesie 42,2% PKB), Ukraina nie powinna mieć problemów z jego spłatą, co ułatwi rządowi sprzedaż obligacji na rynkach zewnętrznych po korzystniejszej cenie. Jednak Ukraina nadal pozostaje nadmiernie uzależniona od eksportu wyrobów metalurgicznych, a przez to od koniunktury na rynkach międzynarodowych i podatna na wstrząsy zewnętrzne. <smat>