Analizy

Niemcy stworzą bazę danych o nadużyciach wizowych

25 maja rząd RFN zatwierdził przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projekt ustawy o sporządzeniu kartoteki osób popełniających nadużycia wizowe. Utworzenie takiej bazy danych było jednym z priorytetów niemieckiej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego od roku 2005. Wpisuje się ono w widoczne w Niemczech tendencje do ścisłej regulacji ruchu granicznego, również w ramach strefy Schengen.
Baza, której utworzenie wpisano do umów zarówno wielkiej koalicji w latach 2005–2009, jak i obecnie rządzącej CDU/CSU/FDP, ma zawierać dane osób ubiegających się o wizę niemiecką, które popełniły w przeszłości nadużycia wizowe (np. podały fałszywe dane we wniosku o wydanie wizy) lub np. nielegalnie przekraczały granicę bądź przebywały na terytorium RFN. W bazie znaleźć się mogą również personalia osób zapraszających, które w zaproszeniu podały fałszywe informacje. Nie będą natomiast w niej zamieszczane dane obywateli tych państw, które nie są objęte obowiązkiem wizowym. Dostęp do bazy (prowadzonej przez Federalny Urząd Administracyjny podlegający niemieckiemu MSW) będą miały urzędy ds. cudzoziemców i konsulaty niemieckie oraz służby odpowiadające za zapewnienie bezpieczeństwa – te jedynie w przypadku wystawiania wiz w trybie nadzwyczajnym, przy przekraczaniu granicy.
Wprowadzenie bazy danych jest odpowiedzią na zbyt liberalną politykę wizową wobec obywateli państw Europy Wschodniej w latach 1999–2000, która została wykorzystana przez grupy przestępcze do przemytu ludzi. Na decyzję o utworzeniu bazy wpłynęły ponadto doniesienia o wyłudzeniach wiz i korupcji wśród pracowników kilku konsulatów niemieckich w 2010 roku. Realizacja tego projektu jest odpowiedzią na obawy Niemców przed zalewem nielegalnych pracowników z krajów, których nie objęło otwarcie rynku pracy RFN. Z tym wiąże się także m.in. niechętna postawa Berlina wobec rozszerzenia strefy Schengen o Bułgarię i Rumunię. Niemcy obawiają się ponadto napływu imigrantów z Afryki Północnej, z innych państw strefy Schengen. <zawil>