Analizy

Raport komisji eksperckiej ds. bezpieczeństwa reaktorów

17 maja komisja ekspercka ogłosiła raport o bezpieczeństwie reaktorów w RFN. W marcu br. rząd zlecił komisji zbadanie zabezpieczeń wszystkich reaktorów jądrowych w RFN (tzw. stress testy). Według raportu żaden z siedemnastu niemieckich reaktorów nie przeszedł testów, a najgorszą ocenę uzyskały trzy najstarsze reaktory, których funkcjonowanie zostało zawieszone po katastrofie w japońskiej elektrowni Fukushima. Elektrownie te zostaną zapewne wyłączone na stałe.
Komisja miała za zadanie zbadać reaktory zarówno pod kątem zagrożeń powstałych na skutek klęsk żywiołowych (powodzie, trzęsienia ziemi), jak i katastrof lotniczych czy ataków terrorystycznych. Z raportu wynika, że reaktory jądrowe są najmniej zabezpieczone przed katastrofami lotniczymi, natomiast lepiej przygotowane są na zagrożenia wynikające z klęsk żywiołowych. Raport nie wskazuje jednoznacznie, które reaktory powinny zostać całkowicie wygaszone, ani nie przesądza o przyszłości energetyki jądrowej w RFN. Jednocześnie zarówno lobby atomowe, jak i lobby antyatomowe twierdzi, że raport potwierdza ich stanowisko. Ekolodzy podkreślają brak odpowiednich zabezpieczeń elektrowni przed katastrofami lotniczymi. Natomiast przedstawiciele koncernów powołują się na opinię ministra środowiska Norberta Roettgena, iż wyniki raportu muszą zostać poddane dogłębnej analizie, ale obecnie nie ma powodu do nieprzemyślanego i natychmiastowego zamykania elektrowni.
Wyniki raportu komisji ds. bezpieczeństwa reaktorów, jak i oczekiwany raport komisji etyki nie wpłyną znacząco na decyzję rządu federalnego o stopniowej (i szybszej niż zakładano w nowelizacji „prawa atomowego” z 2010 roku) rezygnacji z energetyki jądrowej. Trwają intensywne prace nad pakietem ustaw nowego „prawa atomowego”, który powinien zostać uchwalony, przynajmniej w części, do 6 czerwca, kiedy to mija termin obowiązywania moratorium na przedłużenie działania elektrowni atomowych w RFN. <AKD>