Analizy

Podwójna polityka Rosji wobec Arktyki

12 maja minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wziął udział w spotkaniu Rady Arktycznej, podczas którego państwa członkowskie zawarły pierwsze prawnie wiążące porozumienie regulujące współpracę w regionie oraz zapowiedziały dalsze umowy. Poprzez aktywny udział w pracach Rady, Rosja demonstruje gotowość do rozwiązywania sporów o Arktykę w sposób kompromisowy. Jednocześnie Moskwa jest gotowa realizować swoje interesy jednostronnie w przypadku niekorzystnego dla niej rozwoju sytuacji, o czym świadczy formowanie jednostki wojskowej do działań w Arktyce.
Porozumienie podpisane przez państwa Rady Arktycznej (Dania, Finlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Rosja, Szwecja, USA) ma ograniczony charakter i dotyczy jedynie współpracy w misjach ratowniczych. Strony zapowiedziały prace nad porozumieniem o zapobieganiu wyciekom ropy, które zostanie przygotowane przez Rosję, USA i Norwegię.
Rosja, która poczynając od 2007 roku demonstrowała asertywną postawę wobec Arktyki (pretensje do szelfu kontynentalnego, osadzenie rosyjskiej flagi na biegunie północnym, ostrzeżenia w koncepcji bezpieczeństwa narodowego o możliwości konfliktu o Arktykę), przyjęła w ostatnich miesiącach bardziej koncyliacyjną postawę. Współpracując w ramach Rady Arktycznej, Moskwa dąży do niedopuszczenia państw spoza tej organizacji do współdecydowania o regionie. Z drugiej strony Rosja formuje, na bazie 200. brygady zmechanizowanej, jednostkę wojskową do działań w Arktyce, co ma też służyć wzmocnieniu pozycji negocjacyjnej. <MaK>