Analizy

RFN: centralizacja współpracy rozwojowej

1 stycznia decyzją niemieckiego rządu utworzona została nowa organizacja wykonawcza polityki rozwojowej – Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ), która powstała poprzez fuzję trzech dotychczasowych agencji. Utworzenie GIZ ma poprawić efektywność współpracy rozwojowej, zwiększyć jej promocję, wygenerować oszczędności oraz w większym stopniu podporządkować realizację projektów priorytetom politycznym. Utworzenie GIZ wpisuje się w nowe trendy w polityce rozwojowej RFN, która w przyszłości w większym stopniu będzie wspierać interesy gospodarcze i bezpieczeństwa.
Utworzenie GIZ scaliło trzy organizacje współpracy rozwojowej (GTZ, InWEnt, DED). Prowadziły one projekty dotyczące m.in. transformacji administracji publicznej na poziomie centralnym i regionalnym, podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej i specjalistów z różnych dziedzin oraz wysyłały niemieckich ekspertów i szkoleniowców do instytucji rządowych i pozarządowych krajów objętych pomocą. Większa centralizacja organizacji współpracy rozwojowej była jednym z priorytetów FDP, która w rządzie odpowiada za Ministerstwo Współpracy Rozwojowej. Liberałowie domagali się zwiększenia wpływu ministerstwa na działalność wymienionych organizacji oraz zwiększenia promocji niemieckiej współpracy rozwojowej za granicą. Obecny rząd RFN kładzie nacisk na bilateralną (a nie multilateralną) współpracę oraz włączenie gospodarki w niemiecką pomoc rozwojową – zarówno poprzez zinstytucjonalizowaną współpracę z niemieckimi firmami, jak i koncentrację projektów na wsparciu sektora prywatnego, energooszczędności czy rozwoju rolnictwa w państwach objętych niemiecką pomocą. Współpraca z krajami rozwijającymi ma stać się przede wszystkim elementem wspierania ich rozwoju gospodarczego. <jus>