Analizy

Ukraiński budżet na warunkach MFW

23 grudnia Rada Najwyższa uchwaliła budżet na rok 2011, w którym przyjęto ostrożne prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i znacząco ograniczono wydatki, przede wszystkim w sferze socjalnej, i zmniejszono deficyt budżetowy do 3%. Założenia budżetu spełniają warunki współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, który dzień wcześniej podjął decyzję o wypłacie drugiej transzy kredytu stand by w wysokości 1,5 mld USD. 
Budżet zakłada dochody w wysokości 281 mld hrywien, a wydatki 322 mld, deficyt został ograniczony do 3% (wobec 5,3% w ubiegłym roku). Założono wzrost PKB w wysokości 4,5% (3,7% w 2010), wzrost produkcji przemysłowej 6% oraz inflację na poziomie 8,9% (13,1% w 2010). Założenia budżetowe zarówno dotyczące wzrostu gospodarczego, jak i inflacji można uznać za konserwatywne, co ma na celu uzasadnienie zamrożenia wydatków socjalnych na poziomie z 2010 roku oraz umożliwi łatwą realizację zaplanowanych dochodów. Zmniejszono nakłady na edukację, programy badawcze, natomiast zwiększono znacznie finansowanie struktur siłowych (prokuratury, MSW i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, ale nie armii). Przyjęty budżet jest zgodny z warunkami MFW, a rada dyrektorów Funduszu 22 grudnia wyraziła zgodę na wydzielenie Ukrainie drugiej transzy kredytu. Kolejna transza ma zostać przekazana w marcu, pod warunkiem że władze w Kijowie przyjmą reformę emerytalną. <smat>