Analizy

Niemcy zamykają meczet w Hamburgu

9 sierpnia Urząd ds. Wewnętrznych Hamburga zakazał działalności Arabsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Kultury „Taiba”. Automatycznie oznaczało to zamknięcie prowadzonego przez stowarzyszenie meczetu. Stowarzyszeniu zarzucono prowadzenie rekrutacji młodych muzułmanów na wyjazdy do obozów szkoleniowych dla terrorystów na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Jego działalność obrazuje wysoką aktywność środowiska islamistycznego w RFN w ostatnich latach.
Siedziba Stowarzyszenia i meczet były miejscem spotkań hamburskich islamistów. Z tego względu były od około dwóch lat intensywnie obserwowane przez Federalny Urząd ds. Ochrony Konstytucji (BfV). W 2009 roku 11 osób związanych ze stowarzyszeniem wyjechało do obozów szkoleniowych dla terrorystów na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Prawdopodobnie fakt ten zaważył na wydaniu przez upoważniony do tego hamburski Urząd ds. Wewnętrznych (landowe MSW) decyzji o zakazie działalności stowarzyszenia, zamiast kontynuowania jego inwigilacji. Urząd uzyskał też od sądu administracyjnego drugiej instancji nakaz przeszukania pomieszczeń stowarzyszenia i mieszkań jego przedstawicieli oraz zatrzymania sprzętu komputerowego, dokumentów i innego majątku. Prawdopodobnie poszukiwane będą informacje mogące stanowić dowód w postępowaniu karnym dot. pobytu w obozach szkoleniowych, pozyskiwania środków finansowych na działalność terrorystyczną czy nawiązywania kontaktów w celu popełnienia „ciężkiego przestępstwa zagrażającego państwowości”. Karalność wyżej wymienionych działań wprowadzono do kodeksu karnego w RFN w 2009 roku, umożliwiając służbom bezpieczeństwa wewnętrznego bardziej skuteczne ściganie radykalnych islamistów w ramach coraz poważniejszego problemu walki z „rodzimym terroryzmem”. <jus>