Analizy

Powolna odbudowa ukraińskiej gospodarki

 

Według oficjalnych danych Państwowego Komitetu Statystyki, PKB Ukrainy w I kwartale wzrósł o 4,8%. Wzrost zapewniły produkcja przemysłowa i transport, a głównym impulsem poprawy sytuacji była dobra koniunktura na rynkach zagranicznych. Poprawa prognoz na 2010 rok zależy w dużym stopniu od utrzymania się tej koniunktury. 

Pozytywne tendencje wzrostu produkcji przemysłowej i przewozów towarowych w I kwartale zapewniły wzrost PKB, utrzymały się również w kwietniu. Według oficjalnych danych za 4 miesiące produkcja przemysłowa wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku o 12,6%, a usługi transportowe o 15,3%. Pozytywne wskaźniki to w części efekt niskiej bazy porównawczej – w pierwszych miesiącach 2009 roku odnotowano największe spadki, ale również ożywienia, których impulsem była poprawa koniunktury gospodarczej na rynkach zagranicznych. Wzrost popytu i cen w metalurgii na rynkach światowych może mieć jednak charakter przejściowy i wyczerpie się po uzupełnieniu zapasów. Z tego względu ukraińscy eksperci nie podwyższają swoich prognoz wzrostu w 2010 roku, nawet po zmianie tej prognozy z 3 do 4% wzrostu PKB przez EBOR.

Utrzymanie tempa wzrostu z I kwartału oznacza, że odbudowa stanu gospodarki sprzed kryzysu wymaga co najmniej trzech lat. <AnG>