Wsparcie V4 dla państw Bałkanów Zachodnich w procesie integracji europejskiej

OSW wziął udział w międzynarodowym projekcie badawczym V4  Backing the Advocacy Strategy for the European Integration of the Western Balkans. Został on zrealizowany we współpracy z partnerami z państw Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich. Obejmował on analizę percepcji procesu rozszerzenia UE i wizerunku regionu Bałkanów Zachodnich, a także działań rządów i organizacji pozarządowych państw kandydujących do UE na rzecz promocji procesu integracji europejskiej. Zarazem przeanalizowano doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie informowania opinii publicznej o integracji europejskiej w okresie przedakcesyjnym oraz poprawy ich wizerunku w UE oraz działania na rzecz wsparcia procesu rozszerzenia na Bałkanach. Badania te pozwoliły na opracowanie rekomendacji i  strategii promocji Bałkanów Zachodnich.  

W ramach projektu powstał portal internetowy www.wb6.info z informacjami na temat współpracy regionalnej i reform w państwach Bałkanów Zachodnich. Sześć organizacji pozarządowych z tych państw powołało wspólną platformę Western Balkan Advocacy Group, której celem jest działanie na rzecz poprawy wizerunku państw bałkańskich w UE i promocja procesu rozszerzenia jako najbardziej efektywnego narzędzia oddziaływania UE w tym regionie.

Zob. szerzej: Advocacy Strategy for the EU Integration of the Western Balkans : Guidelines. European Movement in Serbia, Belgrade 2016. Rozdział dotyczący Polski opracowała Marta Szpala z Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW.

Projekt był współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt zakończony