eu-strat_logo.jpg

 

EU-STRAT był międzynarodowym projektem badawczym zajmującym się analizą relacji między Unią Europejską oraz państwami wschodniego sąsiedztwa. Projekt rozpoczął się 1 maja 2016 roku i trwał do końca kwietnia 2019.

Podstawowym zadaniem EU-STRAT było przeprowadzenie głębokiej analizy i strategicznej oceny powiązań między UE oraz państwami Partnerstwa Wschodniego.

W rezultacie projektu jego uczestnicy starali się uzyskać odpowiedzi na dwa kluczowe pytania:

1. Dlaczego UE nie udało się w jej wschodnim sąsiedztwie doprowadzić do budowy obszaru pokoju, rozwoju i stabilności?

2. Co można zrobić by zwiększyć możliwości UE w zakresie przeprowadzenia gospodarczej i politycznej transformacji w sześciu państwach Partnerstwa Wschodniego?  

Dzięki dogłębnemu spojrzeniu na wyzwania transformacyjne stojące przed państwami Partnerstwa Wschodniego oraz UE EU-STRAT będzie w stanie:

 • Wypracować ramy koncepcyjne zróżnicowanych porządków społecznych w państwach Partnerstwa Wschodniego umożliwiające wyjaśnienie na ile aktorzy lokalni skłonni są do zaangażowania w proces zmiany.
 • Zbadać jak dwustronne, regionalne i globalne współzależności kształtują zakres działań I preferencji aktorów lokalnych w państwach Partnerstwa Wschodniego.
 • Odejść od UE-centrycznej perspektywy poprzez analizę roli poszczególnych państw członkowskich I innych  aktywnych w regionie aktorów zewnętrznych 
 • Ocenić efektywność Umów Stowarzyszeniowych oraz alternatywnych instrumentów unijnych (takich jak współpraca naukowa) w procesie wspierania zmiany w państwach Partnerstwa Wschodniego
 • Przeanalizować normatywne dyskursy prowadzone przez UE oraz Rosję dla wzmocnienia swoich wpływów we wspólnym sąsiedztwie.
 • Sformułować rekomendacje polityczne mające na celu wzmocnienie zdolności UE do wspierania zmiany w państwach Partnerstwa Wschodniego

Projekt prowadzony był przez konsorcjum ośrodków (w tym akademickich i think-tanków) z 10 europejskich krajów. Prócz OSW członkami grupy badawczej byli także:

 • Wolny Uniwersytet w Berlinie (Niemcy) -jednostka koordynująca
 • Uniwersytet w Lejdzie (Holandia) – współkoordynator
 • Fondation Maison des sciences de l’homme (Francja)
 • Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych, Uniwerytet Wileński (Litwa)
 • Ukraiński Instytut Polityki Publicznej (Ukraina)
 • Uniwersytet w St. Gallen (Szwajcaria)
 • European Social, Legal and Economic Projects (Litwa)
 • The School of Young Managers in Public Administration (Białoruś)
 • Institute for Development and Social Initiatives (Mołdawia)
 • Uniwersytet w Birmingham (Wielka Brytania)

Projekt finansowany był z unijnego programu badawczo-innowacyjnego Horizon 2020, na podstawie umowy grantowej numer 693382.  

Publikacje powstałe w ramach projektu, których współautorami byli analitycy OSW, dostępne są na stronie internetowej EU-STRAT

Efektem projektu jest również artykuł „Susceptibility of Ukrainian and Belarusian domestic actors to external actors’ approaches: puzzling patterns of transition” opublikowany w prestiżowym piśmie „East European Politics and Society”, którego współautorką jest Marta Jaroszewicz.

Projekt zakończony