Think Tank Forum Western Balkans w Skopje

W dniach 1314 maja w Skopje odbyła się konferencja think tanków, zorganizowana przez OSW i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy z Instytutem na Rzecz Demokracji Societas Civilis – Skopje (IDSCS).  Konferencję pod hasłem „Wzmocnienie integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich – lekcje z przeszłości, przygotowania na przyszłość” otworzyli dyrektor OSW Adam Eberhardt i dyrektor IDSCS Marko Troszanowski.

Przemówienia inauguracyjne wygłosili sekretarz stanu w MSZ RP Szymon Szynkowski vel Sęk, pełniący funkcję pełnomocnika polskiego rządu do spraw organizacji szczytu Bałkanów Zachodnich, wiceminister spraw zagranicznych Macedonii Północnej Andrej Żernowski oraz – w imieniu Komisji Europejskiej – zastępca dyrektora generalnego ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia (DG NEAR) Maciej Popowski.

Spotkanie miało na celu pogłębienie współpracy środowisk eksperckich i wypracowanie rekomendacji dotyczących integracji europejskiej państw bałkańskich i działań w priorytetowych obszarach procesu berlińskiego przed Szczytem Bałkanów Zachodnich, który odbędzie się w dniach 4–5 lipca w Poznaniu.

Pierwszego dnia konferencji rozmawiano o wykorzystaniu doświadczeń państw Europy Środkowej dla przyśpieszenia reform, zacieśnienia współpracy regionalnej i integracji państw bałkańskich z UE, a także przyszłości samej UE i jej polityki wobec Bałkanów Zachodnich. Drugiego dnia podczas debat w formie okrągłego stołu poruszono takie kwestie jak współpraca regionalna, bezpieczeństwo, budowa demokratycznych instytucji w regionie odpornych na wpływy państw trzecich oraz rozwiązywanie sporów dwustronnych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele think-tanków z państw Bałkanów Zachodnich, państw Grupy Wyszehradzkiej, a także z innych państw UE, zaangażowanych w proces berliński.