1 - 5 z 5
Analizy | | Andrzej Sadecki, Tomasz Piechal, Tomasz Dąborowski

25 września prezydent Petro Poroszenko podpisał ustawę o oświacie przyjętą przez Radę Najwyższą 5 września.

Analizy | | Sławomir Matuszak

Ukraina uzyskała 3 mld USD ze sprzedaży euroobligacji denominowanych w dolarach o terminie zapadalności 15 lat i oprocentowaniu wynoszącym 7,375%.

Punkt widzenia | | Tadeusz A Olszański

Trwająca od 2014 roku wojna z Rosją wywołała w ukraińskim społeczeństwie, zwłaszcza w środowiskach opiniotwórczych, daleko idące zmiany w myśleniu o historii. Zapoczątkowana nieco wcześniej refleksja liberalna, krytyczna wobec tradycji…

Analizy | | Tadeusz Iwański

W sierpniu ukraiński Fundusz Mienia Państwowego sprzedał pakiety akcji pięciu przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego.

Analizy | | Marta Jaroszewicz, Jan Strzelecki

1 września wszedł w życie dekret prezydenta Ukrainy implementujący nowe zasady wjazdu cudzoziemców na terytorium Ukrainy.