Prace OSW

Bośniacki chaos. Źródła kryzysu politycznego we współczesnej Bośni i Hercegowinie

W Bośni i Hercegowinie co najmniej od 2005 roku mamy do czynienia z nową postacią "kryzysu transformacyjnego". Politycy reprezentujący trzy największe zbiorowości etnopolityczne (Bośniaków, Chorwatów i Serbów) poruszają kolejne kwestie sporne i przy użyciu różnych narzędzi politycznych dążą do utrwalenia sporów, a nie do ich rozwiązania. Efektem jest rozpad instytucji i organizacji o charakterze ogólnopaństwowym i zastąpienie ich węższymi strukturami o charakterze etnicznym. Powoduje to postępujący paraliż państwa, co utrudnia jego codzienne funkcjonowanie oraz uniemożliwia modernizację jego struktur i prawodawstwa, a w konsekwencji rzeczywiste przyspieszenie procesu integracji z UE i NATO.
Obecny kryzys wynika również z rozbieżności pomiędzy najważniejszymi aktorami międzynarodowymi - Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i Rosją - w kwestii "planu dla Bośni" oraz roli i zadań dla Urzędu Wysokiego Przedstawiciela, który reprezentuje wspólnotę międzynarodową.