Prace OSW

Unia Europejska a Mołdawia

Wstęp

Rozszerzenie Unii Europejskiej o Rumunię planowane na rok 2007 przyniesie bezpośrednie sasiedztwo UE z Mołdawia. Zwiększy to znaczenie stosunków unijno-mołdawskich, dotychczas zaniedbywanych przez Brukselę. Unia prowadzi politykę przy założeniu, że Mołdawia nie stanie się członkiem UE, chociaż teoretycznie tego nie wyklucza. Z kolei Kiszyniow jako cel strategiczny deklaruje przystapienie do UE. Unia Europejska jest zainteresowana Mołdawią przede wszystkim ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa jej przyszłych południowo-wschodnich rubieży. Jest to zwiaząne ze znaczną niestabilnością Mołdawii, przede wszystkim zaś z istnieniem na jej terytorium separatystycznej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, prowadzącej wiele nielegalnych i półlegalnych interesów i stanowiącej matecznik przestępczości. Praca ta będzie traktowała o polityce Unii Europejskiej wobec Mołdawii (na wielu płaszczyznach, z których kwestia odrzucenia możliwości akcesji tego kraju do Unii w przewidywalnej przyszłości wydaje się elementem najważniejszym) i o reagujacej na nią, a niekiedy wychodzacej z własnymi inicjatywami, polityce mołdawskiej. Zostanie przedstawiona baza prawna wspołpracy między Brukselą i Kiszyniowem, pomoc unijna dla Mołdawii i jej realizacja, polityka UE wobec konfliktu naddniestrzańskiego i zaangażowanie (obecne i rozpatrywane) Unii w jego rozwiazywanie, a także plany wspołpracy między stronami w przyszłości.