Analizy

Nowa ordynacja wyborcza w Albanii: (zbyt) mały krok na drodze do UE

19 lipca parlament albański uchwalił nowe prawo wyborcze. Przyjęcie nowych regulacji w tym zakresie jest jednym z najważniejszych warunków, od których UE uzależnia przyznanie Albanii statusu kandydata do UE. Pozostałe dotyczą m.in. ustanowienia politycznego dialogu pomiędzy rządem a opozycją, poprawy funkcjonowania władzy ustawodawczej, zapewnienia niezależności wymiaru sprawiedliwości, efektywnej walki z korupcją i zorganizowaną przestępczością, przestrzegania prawa własności, ochrony praw człowieka i mniejszości oraz poprawy traktowania osób zatrzymanych przez policję i przetrzymywanych w aresztach i więzieniach. Albania, która złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2009 roku, wciąż nie uzyskała oficjalnego statusu kandydata do UE. Komisja Europejska oceniając albański wniosek akcesyjny uznała bowiem, że biorąc pod uwagę niski poziom przestrzegania standardów demokratycznych nie może zarekomendować Radzie przyznania Albanii statusu kandydata.

 

 

Komentarz

 

  • Reforma wprowadza m.in. nowe zasady wyboru członków państwowej komisji wyborczej, elektroniczną kontrolę dokumentów głosujących i elektroniczne liczenie głosów w najważniejszych punktach wyborczych. Zmiany te najprawdopodobniej nie przyczynią się do zasadniczej poprawy przestrzegania standardów demokratycznych w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na wiosnę 2013. Dotąd żadne wybory po obaleniu reżimu komunistycznego w Albanii nie spełniały demokratycznych standardów. Przedstawiciel UE w Tiranie uznał jednak, że wprowadzenie zmian dowodzi poprawy współpracy sił parlamentarnych i zwiększa szanse Albanii na uzyskanie w tym roku statusu kandydata do UE. Decyzja w tej kwestii zostanie podjęta w grudniu i będzie zapewne zależała od wdrożenia przyjętych regulacji.

     
  • Ostry konflikt pomiędzy największymi siłami politycznymi w Albanii – rządzącą Partią Demokratyczną (PD) a opozycyjną Partią Socjalistyczną uniemożliwia sprawne wprowadzanie reform, a szczególnie tych ustaw, których uchwalenie wymaga 2/3 głosów. Wszystkie ugrupowania parlamentarne deklarują wprawdzie, że ich głównym celem jest członkostwo w UE, ale nie przekłada się to na sprawne wdrażanie unijnych zaleceń. Pod presją unijną w listopadzie 2011 roku największe siły polityczne zawarły porozumienie zakładające wprowadzenie pakietu reform niezbędnych do wypełniania przedstawionych przez UE kryteriów. Tempo ich wprowadzania wskazuje jednak, że perspektywa członkostwa nie jest na tyle atrakcyjna, by zmobilizować albańskie partie do przezwyciężenia konfliktów i przygotowania kompromisowych reform poprawiających funkcjonowanie państwa. Co oznacza, że elity albańskie są coraz mniej zdeterminowane, by zapewnić państwu członkostwo w UE.