Analizy

Zablokowanie wejścia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen

9 czerwca Rada Unii Europejskiej odsunęła co najmniej do września 2011 roku podjęcie decyzji o włączeniu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen, pomimo spełnienia przez oba państwa technicznych wymogów członkostwa w strefie. Decyzja oznacza porażkę wysiłków Sofii i Bukaresztu i definitywne przeniesienie kwestii rozszerzenia obszaru na płaszczyznę polityczną. Stanowisko części państw świadczy o tym, że UE zgodzi się na rozszerzenie nie wcześniej niż w 2012 roku, tylko po stwierdzeniu znaczących postępów Bułgarii i Rumunii w walce z korupcją i pełnego dostosowania wymiaru sprawiedliwości do unijnych standardów.
Pozytywne opinie o gotowości Bułgarii i Rumunii do członkostwa w strefie Schengen wydały już Parlament Europejski oraz grupa ekspercka oceniająca wypełnienie technicznych wymogów akcesji do strefy.
Rozszerzenie wymaga jednak jednomyślnej zgody wszystkich państw strefy Schengen. Holandia uzależniła swą zgodę od ograniczenia korupcji i ukończenia reformy sądownictwa w obu państwach. Podobne zastrzeżenia dotychczas formułowały Niemcy i Francja. Jednocześnie Holandia podkreśliła, że do 2012 roku nie zmieni stanowiska w tej sprawie.
Decyzja Rady potwierdziła, że kryteria członkostwa w strefie Schengen zostały przewartościowane. Odłożono ją bowiem do września 2011 roku, co wiąże się z oczekiwaniem na publikację raportów Komisji Europejskiej dotyczących realizacji Mechanizmu Współpracy i Weryfikacji. Obejmuje on monitorowanie postępów Bułgarii i Rumunii w walce z korupcją oraz dostosowanie wymiaru sprawiedliwości do unijnych standardów. Stanowisko części państw świadczy o tym, że wejście tych państw do obszaru Schengen będzie mało prawdopodobne przed zamknięciem przez UE realizacji tego mechanizmu. Zablokowanie akcesji obu krajów wpisuje się również w rosnące znaczenie polityczne kwestii migracyjnych oraz sceptyczny stosunek części państw UE do idei swobodnego przepływu osób, który wiąże się m.in. z obawami społecznymi, dotyczącymi napływu imigrantów z Afryki Północnej. <dab>