Analizy

Komisja Europejska naciska na zakończenie negocjacji akcesyjnych z Chorwacją

Komisja Europejska 10 czerwca wydała rekomendację dla Rady UE zakończenia negocjacji akcesyjnych z Chorwacją. Jednocześnie ogłoszono, że Komisja do momentu wstąpienia tego państwa do UE będzie monitorować proces wdrażania reform. Zapowiedź wprowadzenia mechanizmu kontrolnego ma przekonać państwa członkowskie do zakończenia negocjacji akcesyjnych w lecie 2011 roku i wydania zgody na akcesję Chorwacji do UE. Nie jest wykluczone, że monitoring zostanie utrzymany również po uzyskaniu członkostwa. 
Według KE wdrożone przez chorwacki rząd reformy pozwalają już zakończyć negocjacje w najbardziej problematycznych dla Zagrzebia rozdziałach 8 i 23, dotyczących polityki konkurencji, wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych oraz dwóch pozostałych, dotyczących spraw technicznych (kwestie budżetowe oraz pozostałe). Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta przez państwa członkowskie na szczycie 23–24 czerwca. KE ogłosiła także, że proces wdrażania reform będzie do chwili przystąpienia Chorwacji do UE monitorowany i oceniany w rocznych raportach. Natomiast w obszarach, które budzą największe obawy ze strony państw członkowskich, czyli rozdziałach negocjacyjnych 8 i 23, a także rozdziale sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo – raporty będą publikowane co sześć miesięcy.
Rekomendacja świadczy o silnym poparciu Komisji dla zakończenia negocjacji. Jednocześnie jednak część państw UE – na przykład Holandia – wyraża obawy, że Chorwacja nie jest dostatecznie przygotowana do członkostwa, i podkreśla nieefektywność jej wymiaru sprawiedliwości, wysoki poziom korupcji, nierozwiązane problemy statusu mniejszości, powrotu uchodźców i rozliczania zbrodni wojennych. Decyzja o wprowadzeniu mechanizmów monitorujących może ułatwić zamknięcie negocjacji, ale zarazem przyczynić się do znacznego wydłużenia procesu ratyfikacji traktatu akcesyjnego. Państwa członkowskie mogą jego akceptację uzależniać od spełnienia dodatkowych warunków, w tym ewentualnie także zobowiązań dotyczących objęcia specjalną kontrolą obszarów problematycznych także po akcesji Chorwacji do UE. <MarSz>