Analizy

RFN za zwiększeniem bezpieczeństwa cybernetycznego

4–6 lutego w Monachium odbyła się doroczna Konferencja Bezpieczeństwa, na której jednym z poruszanych tematów było bezpieczeństwo cybernetyczne. Według przedstawicieli RFN występujących na konferencji ataki cybernetyczne są obecnie głównym wyzwaniem dla ich kraju. Niemcy planują przeciwdziałania na poziomie krajowym, tj. utworzenie strategii i centrum bezpieczeństwa cybernetycznego, będą też podnosić ten problem na poziomie międzynarodowym.
Ochrona przed atakami cybernetycznymi pojawiła się w przemówieniu kanclerz Angela Merkel na pierwszym miejscu wśród wyzwań stojących przed RFN. Szef federalnego MSW Thomas de Maiziere zaliczył Internet do krytycznej infrastruktury, tak samo ważnej dla funkcjonowania państwa jak infrastruktura energetyczna czy transportowa. Wskazał również na wzrastające zagrożenie w RFN przestępczością i szpiegostwem teleinformatycznym oraz cyberterroryzmem mającym na celu sparaliżowanie działania np. serwerów instytucji rządowych. W ostatnim raporcie Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji za rok 2009 wzrost szpiegostwa ze strony obcych służb wywiadowczych wobec instytucji państwowych RFN i niemieckich firm został zaprezentowany jako największe wyzwanie dla niemieckiego kontrwywiadu. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje jeszcze w lutym br. przedstawić pierwszą strategię bezpieczeństwa cybernetycznego oraz utworzyć centrum zajmujące się tym problemem. Mimo wpisania do nowej koncepcji strategicznej NATO cyberataków jako jednego z wyzwań dla bezpieczeństwa, Niemcy są niechętni, aby tym problemem zajmowało się NATO. RFN jest zainteresowana podjęciem tego tematu w ramach UE i skoncentrowania działań przeciw zagrożeniom cybernetycznym na poziomie unijnym, jak też rozpoczęciem prac nad międzynarodowym porozumieniem regulującym kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego. Podobne działania związane z ochroną przed cyberatakami na poziomie krajowym podjęła już Wielka Brytania, która również wysuwa postulaty umiędzynarodowienia problemu. Ze względu na zbieżność stanowisk obu krajów można spodziewać się wspólnych inicjatyw na forach międzynarodowych. <jus>