Analizy

Parlament Europejski o Strategii na rzecz Morza Czarnego

20 stycznia Parlament Europejski (PE) przyjął rezolucję wzywającą do uruchomienia unijnej Strategii na rzecz Morza Czarnego. Jej celem jest aktywizacja działań UE wobec państw regionu, spośród których pięć objętych jest inicjatywą Partnerstwa Wschodniego (państwa Kaukazu, Mołdawia i Ukraina) oraz Rosji i Turcji. W ocenie PE polityka unijna w regionie Morza Czarnego wymaga wzmocnienia po fiasku unijnej inicjatywy Synergii Czarnomorskiej.
Celem postulowanej przez parlamentarzystów Strategii ma być zaktywizowanie i zwiększenie spójności działań unijnych wobec regionu Morza Czarnego. Mają one być realizowane poprzez Plany Działania, przy pomocy specjalnie do tego wyznaczonych struktur Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i finansowane w ramach odrębnej linii budżetowej. Dla zapewnienia lepszej koordynacji działań postulowane jest organizowanie regularnych spotkań ministerialnych UE i państw regionu. Rezolucja podkreśla specjalne znaczenie realizacji małych projektów rozwojowych oraz projektów współpracy transgranicznej. Spośród głównych obszarów priorytetowych wymienia się wzmocnienie bezpieczeństwa regionalnego oraz energetycznego, poprawę zdolności administracyjnych państw regionu, ochronę praw człowieka i rozwój współpracy gospodarczej.
Przyjęta rezolucja jest inicjatywą własną PE i nie ma charakteru wiążącego, jej dalsza realizacja zależy od ewentualnej decyzji Rady. Jest ona efektem zabiegów Rumunii, Grecji i Bułgarii dążących do wzmocnienia zaangażowania UE w regionie czarnomorskim oraz zwiększenia własnego wpływu na kształtowanie polityki unijnej wobec niego. Zdefiniowane przez PE cele Strategii oraz jej adresaci w dużej mierze pokrywają się z inicjatywą Partnerstwa Wschodniego, co może prowadzić do dublowania działań unijnych i w ten sposób do osłabienia ich efektywności. <rafas>