Analizy

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny może podważyć unijne prawo azylowe

28 października Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe przystąpił do rozpatrzenia skargi wnioskującego o azyl w Niemczech Irakijczyka. Skarżący został wydalony z RFN do Grecji, gdzie złożył pierwszy wniosek o azyl. Spodziewane wiosną 2011 roku orzeczenie Trybunału kwestionujące zasadę automatycznego usuwania z RFN ubiegających się o azyl, przybywających z tzw. bezpiecznych państw trzecich wymusiłoby zmianę niemieckiego prawa azylowego. Byłoby to niezgodne z rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej regulujące te kwestie.
Rozpatrywana przez Trybunał skarga dotyczy decyzji Federalnego Urzędu ds. Imigracji i Uchodźców w Norymberdze. Irakijczyk podkreślił w skardze trudności związane z wszczęciem procedury przyznania azylu w Grecji oraz wskazał na fatalne warunki bytowe uchodźców oczekujących na decyzję. W myśl artykułu 16a niemieckiej konstytucji oraz rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Dublin II osoby przybywające z tzw. bezpiecznych państw trzecich nie mają prawa do uzyskania azylu w Niemczech i powinny automatycznie zostać wydalone do tego państwa trzeciego. Dotychczasowe wypowiedzi sędziów Trybunału, jak również zalecenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz decyzje kilku państw członkowskich (m.in. Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii) o wstrzymaniu implementacji rozporządzenia Dublin II pozwalają sądzić, że skarga Irakijczyka zostanie rozpatrzona pozytywnie. Decyzja Trybunału byłaby kolejnym przypadkiem kwestionowania prymatu prawa unijnego nad niemieckim. <zawil>