Analizy

Rada UE przyjęła wniosek akcesyjny Serbii

25 października Rada UE przyjęła wniosek akcesyjny Serbii i przekazała go Komisji Europejskiej do dalszego rozpatrzenia. Decyzja ta jest dużym sukcesem serbskiego rządu, jednak uzyskanie statusu kandydata do UE będzie wymagało od rządu w Belgradzie kontynuacji reform oraz dialogu z władzami Kosowa.
Serbia złożyła wniosek o członkostwo w UE w grudniu 2009 roku. Część państw UE (m.in. Holandia) sprzeciwiała się przyjęciu aplikacji ze względu na nienależytą współpracę Serbii z Międzynarodowym Trybunałem Karnym ds. byłej Jugosławii (ICTY), w związku z brakiem sukcesów w ściganiu osób oskarżonych o zbrodnie wojenne oraz konfrontacyjną polityką wobec Kosowa.
Zgoda rządu w Belgradzie na rozpoczęcie negocjacji technicznych z Kosowem spowodowała znaczący wzrost poparcia dla przyjęcia wniosku wśród państw członkowskich i w unijnej administracji. Państwa sceptyczne wobec serbskiej aplikacji zgodziły się na jej akceptację pod warunkiem ścisłego uzależnienia kolejnych etapów procesu integracji Serbii od konstruktywnej polityki wobec Prisztiny i współpracy z ICTY. Zastrzeżenia te zawarto w konkluzji Rady UE. Komisja Europejska może obecnie rozpocząć przygotowanie opinii na temat serbskiego wniosku (potrwa to około roku). Na jej podstawie Rada UE będzie mogła podjąć decyzję o przyznaniu Serbii statusu oficjalnego kandydata. 
Przyjęcie wniosku akcesyjnego przez UE stanowi mocne wsparcie dla polityki rządu Serbii, który stara się sukcesywnie wdrażać bolesne społecznie reformy oraz modyfikuje politykę wobec Kosowa, pomimo sprzeciwu części społeczeństwa. Decyzja Rady UE będzie impulsem dla kontynuacji procesu reform. <MarSz>