Analizy

Konektory gazowe i terminale LNG priorytetem państw Europy Środkowej i Bałkanów

14 października w obecności premierów Węgier i Rumunii, Viktora Orbana i Emila Boca, oraz komisarza europejskiego ds. energii Günthera Oettingera doszło do oficjalnego uruchomienia gazociągu Segedyn–Arad. Konektor łączący systemy przesyłowe Węgier i Rumunii jest inwestycją zwiększającą bezpieczeństwo dostaw gazu dla tych państw poprzez dywersyfikację szlaków pozyskiwania surowca. Otwarcie rumuńsko-węgierskiego konektora i plany rozbudowy kolejnych połączeń międzysystemowych w regionie kontrastują jednocześnie ze stagnacją wielkich projektów infrastrukturalnych, przede wszystkim promowanego przez Unię gazociągu Nabucco. Budowa łączników systemów gazowych w regionie zyskała na znaczeniu szczególnie w wyniku kryzysu gazowego w 2009 roku i jest postrzegana jako główne narzędzie poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej i Bałkanach. Rola nowych łączników może dodatkowo wzrosnąć w przypadku realizacji projektowanych w regionie terminali LNG, co stworzyłoby możliwość dywersyfikacji szlaków i źródeł dostaw gazu. Realizacja koncepcji zintegrowanej regionalnej sieci przesyłowej i uruchomienie dostaw LNG do regionu może przynieść spadek zainteresowania i realnego poparcia państw Europy Środkowej i Bałkanów dla wielkich projektów gazociągowych w tzw. Korytarzu Południowym.

 
 
Postępująca integracja regionalnych sieci gazowych
 
Konektor zbudowany przez państwowego rumuńskiego operatora gazociągów Transgaz i jego węgierski odpowiednik Foldgazszallito, spółkę-córkę koncernu MOL, umożliwia przesył rocznie 1,75 mld m3 gazu do Rumunii. Obecnie można nim przesyłać surowiec z węzła gazowego w austriackim Baumgarten do Rumunii. Docelowo gazociąg będzie miał możliwość przesyłu w obu kierunkach, a jego przepustowość sięgnie 4,4 mld m3. Węgiersko-rumuński gazociąg jest pierwszą zrealizowaną inwestycją spośród co najmniej 10 podobnych przedsięwzięć planowanych w regionie Europy Środkowej i Bałkanów. Rozbudowa połączeń międzysystemowych w coraz większym stopniu jest postrzegana jako skuteczne narzędzie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego.
Jednocześnie inwestycja ściśle koresponduje z założeniami unijnej polityki integracji systemów przesyłowych państw Unii Europejskiej. Konektor Szeged–Arad uzyskał dofinansowanie (16 mln euro) UE w ramach Europejskiego Planu Odbudowy Gospodarczej (EERP), podobnie jak cztery inne podobne projekty w regionie. Realizacja planowanych i wdrażanych już inwestycji (konektor Chorwacja–Węgry, koniec 2010 roku), doprowadziłaby do integracji systemów przesyłowych wszystkich państw regionu (zob. Mapa).
Powstanie połączenia gazowego między Węgrami i Rumunią wpisuje się w założenia deklaracji ogłoszonej podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej w lutym 2010 roku w Budapeszcie. Dokument podpisany przez 11 państw Europy Środkowej i Bałkanów (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Serbia oraz Słowenia) wyraża poparcie jego sygnatariuszy dla koncepcji współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, obejmującej m.in. tworzenie alternatywnych szlaków dostaw i integrację systemów przesyłowych.
 
 
Perspektywy dostaw gazu LNG
 
Równolegle z planami integracji sieci gazociągowych rozwijane są koncepcje dywersyfikacji szlaków i źródeł dostaw surowca poprzez budowę terminali LNG. Najważniejszymi obecnie planowanymi inwestycjami są (poza terminalem w Świnoujściu): terminal Adria LNG w Chorwacji i terminal w rumuńskiej Konstancy będący częścią azersko-gruzińsko-rumuńskiego projektu AGRI. Aktualnie największe szanse realizacji ma projekt AGRI, w ramach którego do planowanego terminalu LNG w rumuńskiej Konstancy drogą morską dostarczany byłby gaz ziemny z Azerbejdżanu. Obok rządów Azerbejdżanu, Gruzji i Rumunii zaangażowanych w to przedsięwzięcie zainteresowanie wyraża nim również rząd Węgier (objęcie 25% udziałów w spółce). W tym kontekście powstanie rumuńsko-węgierskiego łącznika systemowego wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania terminalu w Konstancy, zdolnego do odbioru 2–8 mld m3 gazu. Konektor otwiera surowcowi z terminalu dostęp do szerszego rynku zbytu.
Podobny, regionalny charakter ma też projekt terminalu Adria LNG, który powstać miałby w Chorwacji, choć wycofanie się z przedsięwzięcia niemieckiego koncernu RWE i względy finansowe spowodowały wstrzymanie tej inwestycji do 2014 roku.
 
 
Region szuka szybkich rozwiązań
 
W Europie Środkowej i na Bałkanach zauważalna jest zmiana priorytetów związanych z poprawą bezpieczeństwa energetycznego. Preferowanym i priorytetowym rozwiązaniem staje się rozbudowa połączeń międzysystemowych. Impulsem do częściowej rewizji dotychczasowych założeń z zakresu bezpieczeństwa energetycznego – realizacja projektu Nabucco lub South Stream – stał się kryzys gazowy w 2009 roku. Obecnie rozwój systemu łączników gazowych postrzegany jest przez państwa regionu jako prosty, szybki i relatywnie tani sposób zwiększenia bezpieczeństwa i elastyczności dostaw gazu ziemnego. Konsekwencją integracji systemów, której towarzyszą koncepcje powstania terminali LNG, może być jednak mniejsze zaangażowanie państw regionu w realizację innych wymagających bardzo wysokich nakładów finansowych projektów dywersyfikacyjnych, takich jak Nabucco. Podejmowane przez państwa regionu działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw gazu mogą świadczyć o spadku zaufania wobec szybkiej realizacji unijnego gazociągu Nabucco, choć nie wycofują swojego poparcia dla tego projektu.
 
 
Aneks
Realizowane i planowane inwestycje infrastrukturalne
 
Projekt (lokalizacja)
Przepustowość (mld m3)
Termin uruchomienia
Stopień zaawansowania
Finansowanie w ramach EERP (euro)
 
Terminale LNG/CNG
 
Polskie LNG
5
2014
budowany
80 mln
Adria LNG (Chorwacja)
10–15
2017
planowany
 
Konstanca LNG (Rumunia)
3–8
b.d.
planowany
 
Warna LNG/CNG (Bułgaria)
b.d.
b.d.
koncepcja
 
 Kłajpeda
(Litwa)
b.d.
b.d.
koncepcja
 
 
Konektory gazowe
Polska–Czechy (Cieszyn–Trzanovice)
0,5/3
2010–2011 / 2015
budowany
14 mln
Węgry–Chorwacja (Varosfold–Slobodnica)
6,5
2010
budowany
20 mln
Słowacja–Węgry (Veľké Zlievce – Vecses)
4,5
2012-2013
planowany
30 mln
Węgry–Słowenia
b.d.
b.d.
planowany
 
Czechy–-Austria (Mozart)
b.d.
2013
planowany
 
Bułgaria–Grecja (Stara Zagora–Komotini)
1-2
b.d.
planowany
45 mln
Rumunia–Bułgaria (Giurgiu–Ruse)
0,4
2012
planowany
8,9 mln
Czechy-Austria (Brzeclav–Baumgarten)
b.d.
2012
koncepcja
 
Czechy–Austria (Czeskie BudziejowiceLinz)
b.d.
b.d.
koncepcja
 
Polska- Litwa (Amber Line)
b.d.
b.d.
koncepcja
 
Bułgaria–Turcja
b.d.
b.d
koncepcja
 
Bułgaria–Serbia (Dimitrovgrad–Nisz)
2
2013
koncepcja
 
 
Istniejąca i planowana infrastruktura transportowa gazu ziemnego w Europie Środkowej i na Bałkanach