Analizy

Mały krok na drodze do zapewnienia finansowania Nabucco

6 września Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) – część Banku Światowego oraz konsorcjum Nabucco i koncerny wchodzące w jego skład podpisały list mandatowy w sprawie finansowania projektu Nabucco. Jest to pierwsza pisemna deklaracja ze strony międzynarodowych instytucji finansowych odnośnie wsparcia dla tego projektu. Ponieważ porozumienie ma charakter wstępny, jego nagłaśnianie służy raczej celom PR niż świadczy o znaczącym postępie w realizacji przedsięwzięcia.
Łączna kwota zadeklarowanych pożyczek może osiągnąć 4 mld euro (z czego EBI zadeklarowało maksymalnie 2 mld, EBOR – 1,2 mld, a IFC – 800 mln euro), co stanowiłoby połowę szacowanego kosztu inwestycji. Porozumienie przewiduje podjęcie ostatecznej decyzji w kwestii finansowania po przeprowadzeniu kompleksowej oceny projektu, uwzględniającej aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Podpisany dokument, mimo że nie przesądza o zaangażowaniu się ww. instytucji finansowych w projekt, ma niewątpliwie znaczenie wizerunkowe i przyczynia się do wzrostu wiarygodności przedsięwzięcia. Porozumienie ma być sygnałem dla potencjalnych dostawców gazu, że konsorcjum nie będzie mieć problemów z zapewnieniem finansowania inwestycji oraz (dzięki wykorzystaniu renomy wspierających ją instytucji, niechętnie angażujących się w utopijne projekty), że projekt ma faktyczną szansę na realizację. <zub>