Analizy

Ukraiński plan działań na rzecz zbliżenia z UE

19 maja rząd Mykoły Azarowa przyjął „Plan najważniejszych działań odnośnie integracji europejskiej na 2010 rok”, zawierający wykaz rozwiązań prawnych przygotowujących wdrażanie reform kluczowych dla zbliżenia Ukrainy z UE. W planie podano konkretne terminy ich przeprowadzenia. Przyjęcie dokumentu, choć nie przesądza o przeprowadzeniu zapisanych w nim reform, może świadczyć o zamiarze nowych władz w Kijowie kontynuowania deklarowanego proeuropejskiego kursu Ukrainy jako przeciwwagi dla zacieśnienia relacji politycznych i gospodarczych z Rosją.

Dokument określa główne kierunki reform związane z perspektywą wprowadzenia pogłębionej strefy wolnego handlu z UE oraz aktywizacją dialogu wizowego. W większości z nich rząd bierze na siebie konkretne zobowiązania, np. przyjęcie przez Radę Najwyższą konwencji Rady Europy o ochronie danych osobowych, co jest jednym z wymogów niezbędnych do liberalizacji reżimu wizowego. Niektóre punkty zostały jednak potraktowane bardziej ogólnikowo – należy do nich modernizacja sieci gazociągów tranzytowych, w której to kwestii rząd nie przewidział konkretnych zobowiązań wobec UE.
Plan wydaje się odpowiedzią na spis reform, wymaganych przez Komisję Europejską, który przekazał komisarz Stefan Fuele podczas kwietniowej wizyty w Kijowie. W dokumencie KE zapisano sugerowane terminy przeprowadzenia reform (w większości od 6 do 18 miesięcy). Przyjęcie planu można traktować jako pierwszy krok na drodze reform, choć nie przesądza rzecz jasna o wprowadzeniu ich w życie. <smat>