Analizy

Niemcy przedstawili swoją koncepcję reformy strefy euro

21 maja minister finansów RFN Wolfgang Schäuble zgłosił swoje propozycje reformy strefy euro na posiedzeniu Task Force – specjalnej grupy roboczej mającej przygotować podwaliny pod reformę strefy euro. Jest to odpowiedź Niemiec na uchwalenie funduszu pomocy dla nadmiernie zadłużonych krajów członkowskich strefy euro. Propozycje niemieckie koncentrują się głównie na zwiększeniu zakresu kontroli nad finansami członków strefy euro.

 

Grupa Task Force składa się z ministrów finansów 27 krajów członkowskich UE oraz szefów najważniejszych instytucji gospodarczych UE. Minister finansów RFN przedstawił członkom grupy 9 zasad, według których powinny następować reformy strefy euro. Jego zdaniem zaostrzony powinien być system kar za łamanie kryteriów Maastricht (limit 3% PKB dla deficytu budżetowego i 60% PKB dla długu publicznego). Sankcje powinny być nakładane szybciej, w tym także za przekraczanie limitu długu publicznego. Ponadto, zdaniem ministra Schäublego, kraje notorycznie łamiące kryteria Maastricht powinny być pozbawiane środków z funduszy strukturalnych oraz powinny mieć zawieszane prawo głosu na forum Rady Europejskiej. Pewnym novum ze strony RFN jest też zgoda na możliwość nadzoru Komisji Europejskiej nad budżetami narodowymi pod kątem ich zgodności z kryteriami Maastricht.

Propozycje niemieckie ministra finansów RFN koncentrują się na drobnych korektach funkcjonowania strefy euro, które mogą jednak nie wystarczyć do przywrócenia równowagi gospodarczej strefy. Na forum unijnym oczekuje się od RFN projektu głębszej reformy, która umożliwi bardziej równomierny podział korzyści pomiędzy członków strefy euro. Uzasadnia się to tym, że wspólna waluta jest korzystniejsza dla krajów skoncentrowanych na eksporcie, takich jak Niemcy. <pop>