Analizy

Rumunia: renegocjacja umowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym

Rumunii udało się zmienić umowę z Międzynarodowy Funduszem Walutowym, dzięki czemu uzyska kolejne transze z 20 mld euro kredytu stand by na korzystniejszych warunkach. Rewizja umowy, dokonana 10 maja, podyktowana była znacznie większymi problemami gospodarczymi Rumunii niż wcześniej prognozowano. Może też posłużyć innym państwom regionu (Węgry, Serbia) jako argument w rozmowach z MFW na rzecz korekty ich programów pomocowych.

Rewizja umowy przewiduje zwiększenie dopuszczalnego deficytu budżetowego w 2010 roku z poziomu 5,9% PKB do 6,8% PKB. Jest to istotne ustępstwo ze strony MFW, gdyż wcześniej ustalony poziom deficytu był uważany za stosunkowo wysoki. MFW jednocześnie zapowiedział, że przekazanie piątej transzy kredytu (ok. 0,9 mld euro) nastąpi dopiero w lipcu po przyjęciu drastycznej reformy systemu emerytalnego oraz ograniczeń wydatków w sektorze publicznym (m.in. cięcia 25% pensji pracowników sektora publicznego oraz 15% emerytur).
Rumunia od maja ubiegłego roku jest objęta jednym z największych w Europie programów pomocy finansowej międzynarodowych instytucji finansowych (MFW, Bank Światowy, UE). Rewizja umowy podyktowana jest wolniejszym niż przewidywano wychodzeniem Rumunii z recesji. Równocześnie z rewizją umowy MFW ogłosił zmianę prognozy PKB dla Rumunii w 2010 roku ze wzrostu 0,8% na recesję na poziomie -0,5% czego rezultatem będą mniejsze niż oczekiwano wpływy budżetowe. <dab>