Analizy

Rezolucja ZPRE w sprawie Białorusi

29 kwietnia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) przyjęło rezolucję dotyczącą Białorusi. Deputowani negatywnie ocenili sytuację w zakresie ochrony praw człowieka i w związku z tym zdecydowali o zawieszeniu relacji pomiędzy Zgromadzeniem a władzami białoruskimi. Rezolucja może świadczyć o narastającym rozczarowaniu Zachodu wobec braku zmian demokratyzacyjnych na Białorusi.

Głównymi zarzutami ZPRE pod adresem białoruskich władz jest wykonywanie wyroków kary śmierci, naciski na niezależne media, organizacje społeczne i mniejszości narodowe ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wokół ZPB Andżeliki Borys. Deputowani wyrazili również ubolewanie z powodu niezaproszenia międzynarodowych obserwatorów na wybory lokalne, które odbyły się 25 kwietnia. W związku z zaistniałymi naruszeniami praw człowieka na Białorusi ZPRE postanowiło zawiesić kontakty z białoruskimi władzami najwyższego szczebla. Decyzja ta nie dotyczy jednak władz niższego szczebla i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.
Rezolucja ZPRE ma wymiar przede wszystkim symboliczny. Może ona jednak świadczyć o rosnącym rozczarowaniu Zachodu brakiem działań białoruskich władz na rzecz liberalizacji systemu politycznego. Nie można również wykluczyć, że rezolucja wzmocni argumentację państw krytycznych wobec Mińska, takich jak Holandia czy Wielka Brytania, które na forum UE opowiadają się za przywróceniem sankcji wizowych wobec białoruskich władz. <dyn>