Zdjęcie dyrektora Adama Eberhardta
dr
Adam Eberhardt
Były pracownik OSW

Urodził się w 1975 r., absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk politycznych, ekspert w zakresie problematyki międzynarodowej.

Związany zawodowo z OSW od ponad 20 lat. W latach 1999-2000 analityk ds. polityki zagranicznej Rosji. W latach 2008-2016 wicedyrektor Ośrodka. W 2016 r. powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko dyrektora OSW.

Pracował również m.in. jako szef badań i analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz stały korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie. Wykładał w Akademii Dyplomatycznej dla słuchaczy aplikacji dyplomatyczno-konsularnej MSZ, w Collegium Civitas, w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz gościnnie na uniwersytetach i w think-tankach europejskich, amerykańskich i azjatyckich. Członek redakcji „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego“.

Od 2021 r. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii. Od 2022 r. przewodniczący Radzie Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrach Spraw Zagranicznych RP i RCz. Zasiada w prezydenckim Kolegium Polityki Zagranicznej. Członek Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. Doradca Prezydenta Ukrainy w ramach powołanej w 2022 r. Grupy ds. Międzynarodowych Gwarancji Bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zasiada w Radzie Archiwalnej kadencji 2020-2023 oraz Radzie Pamięci Instytutu Pileckiego.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczony w 2015 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta. 

Twitter: @adam_eberhardt

Tematy badawcze
 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rosji, Białorusi oraz Ukrainy
 • Stosunki międzynarodowe na obszarze postsowieckim
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie
Ważniejsze publikacje

Monografie:

 • A. Eberhardt, Paradoksy mołdawskiego sportu. Przyczynek do analizy konfliktu naddniestrzańskiego, „Punkt widzenia”, OSW, listopad 2011.
 • A. Eberhardt, Rewolucja, której nie było. Bilans pięciolecia "pomarańczowej" Ukrainy, „Punkt widzenia”, OSW, listopad 2009.
 • A. Eberhardt, Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008, PISM, Warszawa 2008, 268 s.
   
 • A. Eberhardt, A. Iwashita (eds.), Security Challenges in the Post-Soviet Space: European and Asian Perspectives, PISM, Hokkaido University, Warsaw–Sapporo 2007
    
 • A. Eberhardt, U. Ułachowicz (red.), Беларусь i Польшча - Polska i Białoruś, PISM, Warszawa 2003

Artykuły

 • Rosyjsko-ukraiński kryzys gazowy: lekcja unijnej bezsilności, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1, 2009
   
 • Nie byliśmy życzliwym recenzentem, Ankieta: XX lat polskiej polityki wschodniej, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 2, 2009, s. 24-25
   
 • W poszukiwaniu utraconego Centrum? Władze i społeczeństwo Białorusi wobec relacji z Rosją, [w:] W. Borodziej, S. Dębski (red.), Modernizacja – Centrum – Peryferie, Warszawa 2009
   
 • Wojna rosyjsko-gruzińska 2008 r. – polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3, 2008, s. 7-18
             również w wersji anglojęzycznej:
  The 2008 Russia-Georgia War over South Ossetia - the Policy of the Russian  Federation and Its Consequences, “The Polish Quarterly of International Affairs”, no 3, 2008, p. 52-63
   
 • Polityka wobec Rosji, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2008”, Warszawa 2008, s. 142-164
             również w wersji anglojęzycznej:
  Poland’s Policy Regarding Russia, “Yearbook of Polish Foreign Policy 2008”, Warsaw 2009, s. 139-161
   
 • Nierozwiązane konflikty na obszarze posowieckim – polityka Federacji Rosyjskiej, [w:] A.D. Rotfeld (red.), Dokąd zmierza świat?, Warszawa 2008
   
 • Problematyka energetyczna w stosunkach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś, [w:] E. Wyciszkiewicz (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Warszawa 2008
            również w wersji anglojęzycznej:
  Energy Relations between Russia and Belarus, [in:] E. Wyciszkiewicz (ed), Geopolitics of Pipelines. Energy Interdependence and Inter-State Relations in the Post-Soviet Area, PISM, Warsaw 2009, p. 55-83
   
 • (współautorstwo z: L. Kulesa) Security Challenges of Ukraine and Moldova: The EU Perception, [in:] M. Kibaroğlu (ed.), Turkey’s Neighborhood, Ankara 2008
   
 • Polityka UE wobec Rosji: Jedność w różnorodności?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1 (41), 2008, str. 13-18
            również w wersji anglojęzycznej:
  The European Union’s Policy toward Russia: Unity In Diversity?, “The Polish Quarterly of International Affairs”, No. 2, Spring 2008, s. 69-73
            również w wersji rosyjskojęzycznej:
  Единство в разнообразии?, «Европа», № 1 (26), 2008, C. 131-137
    
 • Stosunki Polski z Rosją, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2007”, PISM, Warszawa 2007, s. 133-145
            również w wersji anglojezycznej:
  Relations with Russia, “Yearbook of Polish Foreign Policy 2007”, Warsaw 2007, s. 128-139
     
 • Armed Conflicts in Georgia: the Russian Factor, [in:] A. Eberhardt, A. Iwashita (eds), Security Challenges in the Post-Soviet Space: European and Asian Perspectives, PISM, Hokkaido University, Warsaw-Sapporo 2007, p. 136-146
     
 • Perspektywy demokratyzacji Białorusi - czynniki wewnętrzne i międzynarodowe, [w:] M. Zamarlik (red.), Rola Niemiec i Polski w kształtowaniu polityki UE wobec Ukrainy i Białorusi, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2006, s. 95-104
     
 • Republika Białoruś po wyborach prezydenckich 2006 r. – perspektywy demokratyzacji, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2 (30), 2006, s. 25-36
            również w wersji anglojęzycznej:
  Belarus after the 2006 Presidential Elections – The Prospects for Democracy, “The Polish Quarterly of International Affairs”, Spring 2006, p. 35-46
     
 • Stosunki Polski z Rosją, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006”, Warszawa 2006, s. 114-129
            również w wersji anglojęzycznej:
  Poland’s Relations with Russia, “Yearbook of Polish Foreign Policy 2006”, Warsaw 2006, p. 115-130
     
 • Polska a konflikt wokół Związku Polaków na Białorusi, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006”, Warszawa 2006, s. 258-266
            również w wersji anglojęzycznej:
  Poland and the Conflict over the Union of  Poles In Belarus, “Yearbook of Polish Foreign Policy 2006”, Warsaw 2006, s. 260-268
     
 • Slovanská idea ve společenském vědomí a zahraniční politice současného Ruska, [In:] Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita, Praha 2005, s. 117-124
     
 • Европейское направление транспортировки каспийской нефти: проект «Одесса – Броды - Плоцк» // Южный фланг СНГ. Центральная Азия–Каспий–Кавказ: Энергетика и политика, Москва 2005, C. 206-212
     
 • Strategic Partnership between the European Union and the Russian Federation – Constraints to Development, “Foreign Policy Review”, Hungarian Institute of International Affairs, Nos. 1–2, 2005, s. 168-183
     
 • Stosunki Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w sferze obronności, „Materiały Studialne”, PISM, nr 10, lipiec 2005 
     
 • Republika Białoruś a współpraca i integracja w Europie – przyczyny i konsekwencje izolacji międzynarodowej [w:] M. Krzysztofowicz (red.), Polska i Białoruś po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 11-23
            również w wersji białoruskojęzycznej:
  Рэспубліка Беларусь і супрацоўніцтва і інтэграцыя ў Еўропе – прычыны і наступствы міжнароднай ізаляцыі // Кшыштафовіч М. (рэд.), Беларусь і Пoльшча пасля пашырэння Еурапейскага Саюза, Warszawa 2005, C. 121-133
     
 • (współautorstwo z: M. Gniazdowski, T. Jaskułowski, M. Krzysztofowicz) Szkody wyrządzone Polsce podczas II wojny światowej przez agresora niemieckiego. Historia dociekań i szacunków, [w:] Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, t. I., pod red. W. Góralskiego, Warszawa 2004, s. 11-54
     
 • Gruzja w polityce Federacji Rosyjskiej – konsekwencje „rewolucji róż”, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2 (18), marzec-kwiecień 2004, s. 37-46
     
 • Problem wspólnej waluty w stosunkach rosyjsko-białoruskich, „Materiały Studialne”, PISM, nr 3, styczeń 2004
     
 • «Общий европейский дом» без общих целей и ценностей? Дилеммы политики Европейского Союза в отношении России, «Европа», № 4 (13), 2004, C. 171-181
     
 • Stredná Európa v politike súčasného Ruska, “Proglas”, (Bratislava), nr 1, r. 13, 2003
     
 • Integracja białorusko-rosyjska a stosunki Białorusi z Unią Europejską, [w:] A. Eberhardt, U. Ułachowicz (red.), Беларусь i Польшча – Polska i Białoruś, Warszawa 2003, s. 41-47
            również w wersji białoruskojęzycznej:
  Беларуска-расійская інтэграцыя і адносіны Беларусі з Еўрапейскім саюзам // A. Эберхардт, У. Улаховіч (рэд.), Беларусь i Польшча - Polska i Białoruś, Warszawa 2003, С. 147-153
     
 • Polityka zagraniczna Republiki Uzbekistanu (1991-2003), „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 6 (16), listopad-grudzień 2003, s. 121-148
            również w wersji anglojęzycznej:
  Foreign Policy of the Republic of Uzbekistan (1991-2003), “The Polish Foreign Affairs Digest”, nr 1 (10), 2004, s. 193-214 
     
 • Problem wspólnej granicy w stosunkach rosyjsko-ukraińskich, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2 (12), marzec-kwiecień 2003, s. 45-69
            również w wersji anglojęzycznej:
  The Common Border Issue in Russian-Ukrainian Relations, “The Polish Foreign Affairs Digest”, no 2 (7), 2003, p. 215-234
    
 • Tożsamość narodowa a polityka zagraniczna Republiki Mołdowy, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 4 (8), 2002, s. 67-89
            również w wersji anglojęzycznej:
  National Identity versus Foreign Policy in the Republic of Moldova, “The Polish Foreign Affairs Digest”, nr 3 (4), 2002, s. 227-250