Analizy

Białoruś przyjęła nową koncepcję bezpieczeństwa narodowego

9 listopada prezydent Alaksandr Łukaszenka podpisał nową koncepcję bezpieczeństwa narodowego Białorusi, zastępującą podobny dokument przyjęty w 2001 roku. Koncepcja definiuje nowy katalog zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa uwzględniający m.in. negatywny wpływ Rosji na sytuację Białorusi.
Prace nad nową koncepcją bezpieczeństwa trwały na Białorusi od ponad pół roku, a ich zakończenie planowano na grudzień. Decyzję prezydenta Łukaszenki o wcześniejszym przyjęciu koncepcji tuż przed wyborami prezydenckimi można uznać za rodzaj manifestu politycznego określającego miejsce i rolę Białorusi w polityce międzynarodowej. Najistotniejszymi założeniami dokumentu są: odejście od antynatowskiej i antyunijnej retoryki przy jednoczesnej deklaracji o pozostawieniu Białorusi w systemie bezpieczeństwa militarnego Rosji. Jednocześnie, co nadaje koncepcji wymiar antyrosyjski, za jedne z głównych zagrożeń uznano możliwość zmiany systemu politycznego w wyniku działań czynników zewnętrznych, próby pozbawienia Białorusi charakteru państwa tranzytowego oraz stosowanie wobec niej praktyk dyskryminacyjnych w kontaktach gospodarczych. Za istotny czynnik umocnienia bezpieczeństwa państwa uznano przeprowadzenie modernizacji gospodarki z ewentualnym udziałem obcego, nierosyjskiego, kapitału, a także konieczność dywersyfikacji źródeł pozyskiwania surowców energetycznych. Założenia te świadczą o zmieniającym się sposobie myślenia białoruskich elit politycznych o Rosji i uznawaniu jej polityki za czynnik mogący w sposób niekorzystny wpłynąć na rozwój sytuacji na Białorusi. <peż>