Analizy

Słowacka gospodarka coraz mniej konkurencyjna w regionie

9 września Światowe Forum Gospodarcze opublikowało doroczny ranking konkurencyjności gospodarek, w którym Słowacja zajęła 60. miejsce wśród 139 badanych krajów. Zestawienie wskazuje na znaczny spadek konkurencyjności słowackiej gospodarki na tle pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatniego roku.
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki obejmuje szereg aspektów, m.in. krajowe uwarunkowania makroekonomiczne, jakość instytucji publicznych, stan infrastruktury i edukacji, rozwój rynków finansowych, regulacje rynku pracy czy poziom innowacyjności. Powstały raport ocenia ich poziom w oparciu o dane statystyczne oraz przeprowadzone na ogromną skalę badania ankietowe wśród przedsiębiorców (13,5 tys. firm na całym świecie, z czego 220 na Słowacji).
W porównaniu do ubiegłorocznego zestawienia Słowacja zanotowała spadek aż o 13 miejsc, osiągając najgorszy wynik od momentu rozpoczęcia publikacji raportów w 2004 roku. Spadek ten szczególnie mocno kontrastuje z ocenami, jakie uzyskały pozostałe państwa w regionie, które w większości poprawiły notowania (Czechy 36, Polska 39, Węgry 52, Rumunia 67). Główną przyczyną słabej oceny Bratysławy jest utrzymujący się wysoki poziom korupcji, który znacznie wzrósł w porównaniu do poprzednich raportów. Ponadto na słabości jej gospodarki składają się nieefektywność wymiaru sprawiedliwości, rozbudowana biurokracja oraz niska innowacyjność. Bez wątpienia pogorszenie konkurencyjności Słowacji jest również konsekwencją przyjęcia euro, które uniemożliwiło deprecjację waluty (poprawę konkurencyjności eksportu) na podobną skalę, jak miało to miejsce w innych państwach regionu. <dab>