Analizy

Unijne raporty dotyczące walki z korupcją i reform sądownictwa w Bułgarii i Rumunii

18 lutego Komisja Europejska opublikowała ósmą serię raportów dotyczących oceny stanu reformy sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną w Bułgarii i Rumunii. Podobnie jak w przypadku poprzednich raportów, Komisja odnotowała pewien postęp w wymienionych obszarach, zaznaczając jednocześnie, że działania Sofii i Bukaresztu wciąż są niewystarczające. Zostanie to wykorzystane jako argument przemawiający za odłożeniem wejścia obu państw do strefy Schengen.
Bułgaria i Rumunia od wejścia do UE w 2007 roku objęte są Mechanizmem Współpracy i Weryfikacji (CVM) – procedurą oceny walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną oraz dostosowania wymiarów sprawiedliwości do standardów unijnych. W raportach podsumowujących ostatnie półrocze oba państwa zostały pochwalone za postęp w reformowaniu sądownictwa. Raport dotyczący Bułgarii wskazuje jednak na konieczność znacznej poprawy współpracy między policją a prokuraturą, gdyż intensyfikacja działań policji przeciwko przestępczości zorganizowanej nie skutkuje stawianiem podejrzanych w stan oskarżenia. W przypadku Rumunii wskazano m.in. na trudności w zwalczaniu korupcji na szczytach władzy (opieszałość sądów, podtrzymywanie immunitetów posłów oskarżanych w głośnych sprawach o korupcję) oraz skrytykowano ograniczenie budżetu antykorupcyjnej Państwowej Agencji Praworządności.
W raportach nie odnotowano zdecydowanego postępu, co może być traktowane jako kolejny argument na rzecz opóźnienia akcesji obu krajów do strefy Schengen. Bułgaria i Rumunia w zasadzie spełniły wszystkie techniczne warunki wejścia do strefy, jednak część państw UE (zwłaszcza Niemcy, Francja i Finlandia) uzależnia zgodę na ich akcesję od trwałych i nieodwracalnych postępów w walce z korupcją. W konsekwencji decyzja w sprawie rozszerzenia Schengen najprawdopodobniej zostanie wstrzymana do czasu rozpatrzenia rocznych, całościowych raportów CVM (lipiec 2011) w okresie polskiej prezydencji w Radzie UE. <dab>