Mateusz Gniazdowski
Mateusz Gniazdowski
, PhD
Former OSW Employee

Mateusz Gniazdowski, PhD (born in 1974 in Warsaw) is Deputy Director of the Centre for Eastern studies. He graduated with honours from the Institute of Political Science of the University of Warsaw, and has a PhD from the Institute of Political Science of the Slovak Academy of Sciences. From 2004 to 2010 he worked at the Polish Institute of International Affairs, where he specialized in Central European issues. He is chairman of the Policy Board of the Czech-Polish Forum, a member of the Polish-Slovak Commission for the Humanities at the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, and at the Ministry of Education, Science, Research and Sport of Slovakia. He is a member of the Editorial Committee of the Polish Diplomatic Review [Polski Przegląd Dypomatyczny], and co-coordinator of the Polish part of the Think Visegrad – V4 Think Tank Platform.
He specialises in analyses of internal and foreign policy in the Central European countries, as well as issues of regional cooperation, with particular reference to the Visegrad Group. He also deals with issues of public diplomacy and historical issues in foreign policy.

 

Major publications
 • Participating in the Berlin Process as a Visegrad Country  - Poland, the V4 and the Support of the EU Integration Processof the Western Balkans. In: Historical Experience and the Reunification of Europe. Budapest : Institute for Foreign Affairs and Trade, 2020, p. 68-82. 
 • Sprawa słowacka oczami dyplomatów polskich w Pradze (1990-1992). In: Kontakty XVIII. Kraków : Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, 2020, p. 5-23. 
 • Środkowoeuropejskie rocznice – wyzwania dla polskiej dyplomacji publicznej. In: Polski Przegląd Dyplomatyczny, 2020, no 2 (81), p. 127-141. 
 • „Zbližovacia akcia”: predpoklady, rozvoj a výsledky poľského záujmu o Slovensko v medzivojnovom období. In: Kontakty XVI. Kraków : Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, 2018, p. 39-52. 
 • Comments on the Structure of the Three Seas Initiative and the Warsaw Summit. In: The Polish Quarterly of International Affairs, 2017, no. 2, p. 105-108. 
 • (co-author) Współczesne stosunki polsko-słowackie // Súčasné slovensko-poľské vzťahy. Ed. M. Gniazdowski, P. Samerek, T. Strážay, Bratislava : RC SFPA; Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie, 2016, 117 p. 
 • (co-author) Visegrad Cooperation on Bosnia and Herzegovina: Challenges and Opportunities. In: Paradoxes of Stabilisation. Bosnia and Herzegovina from the Perspective of Central Europe. Ed. M. Szpala. Warsaw : Centre for Eastern Studies, 2016, p. 139–157. 
 • Visegrad Group and Germany: A Partnership of Convenience. In: Aspen Review, 2016, no 4, p. 41–45. 
 • Wyszehrad żyje i żyć będzie. In: Między Berlinem a Pekinem : Z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawia Łukasz Warzecha. Warszawa : Fronda, 2016, p. 326–355. 
 • (ed.) Projekty jądrowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Stan i perspektywy. Warszawa : OSW, 2015, 79 p. 
 • (co-author) Marušiak, J., Halász, I., Gniazdowski, M.: (Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu: prípad štátov Vyšehradskej skupiny. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, 220 p. 
 • Poland's Presidency in the Visegrad Group: More Than an Eastern Element. In: Visegrad Insight, 2013, no 1(3), p. 60–62. 
 • Polska w słowackiej strategii polityczno-wojskowej in statu nascendi (marzec – październik 1939 r.). In: Kampania polska 1939 r. : polityka – społeczeństwo – kultura. T. 1 Strategia. Ed. Marek Piotr Deszczyński, Tymoteusz Pawłowski. Warszawa : Neriton, 2013, p. 241-265.
 • (co-author:) Closing the gap? Military co-operation from the Baltic Sea to the Black Sea. Ed. Justyna Gotkowska, Olaf Osica. Warszawa: OSW, 2012, p. 111. 
 • Polska polityka w Grupie Wyszehradzkiej: paradoksy skali. In: Polski Przegląd Dyplomatyczny 2012, no 2 (64), p. 45-67.
 • Polska i Czechy: między koniunkturą a partnerstwem. In: Nowa Europa Wschodnia 2012, no 5, p. 193-198.
 • Slovakia from Dzurinda to Fico: Continuity and Acceleration. In: Change and Continuity : the European Policy of Selected European Union Member States. Ed. Leszek Jesień. Warsaw : The Polish Institute of International Affairs, 2012, s. 213-248.
 • Slovenský autonomizmus v poľskej politike v 30. rokoch. In: Česko-slovenská historická ročenka 2010, Brno : Nakladatelství MU, 2012, p. 243-264.
 • Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej. In: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2011, Warszawa : PISM, 2012, p. 149-158.
 • (co-author:) Strategia Unii Europejskiej dla regionu Dunaju. Implikacje dla Polski i Grupy Wyszehradzkiej.Warszawa : OSW, 2011, 124 p.
 • Dilemata největšího z menších. K visegrádskému rozměru polské politiky, In: Mezinárodní politika 2011, no 3, s. 9-11.
 • Poľsko a improvizované východiská vojensko-politickej stratégie Slovenska v roku 1939. In: Vojenská história 2011, no 2, p. 33-54.
 • Visegrad cooperation in Polish foreign policy: As it stands and the outlook for the future. In: Panorama of Global Security Environment 2010, Bratislava 2010, pp. 49–64.
 • Postoj Poľska k rozpadu Česko-Slovenska a vzniku Slovenského štátu. In: V. Bystrický, M. Michela, M. Schvarc et al., Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska 1939, Veda – vydavateľstvo SAV, Bratislava 2010, pp. 351–368.
 • Polscy uchodźcy na pograniczu słowacko-węgierskim podczas II wojny światowej. In: Monitor Polonijny 2010, No 7–8, pp. 38–39.
 • Slovakia. In: NATO Member States and the New Strategic Concept: An Overview. Eds. Beata Górka-Winter, Marek Madej. Warsaw : The Polish Institute of International Affairs, 2010, p. 94–98.
 • Poland’s Policy Regarding the Czech Republic. In: Yearbook of Polish Foreign Policy 2009, Warsaw : PISM, 2010, p. 168-187.
 • Polityka Polski wobec Republiki Czeskiej. In: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2009, Warszawa 2009, p. 176–195.
 • (co-editor; author of the chapters: Czech Republic, Slovakia): Eastern Partnership: The Opening Report. Warsaw : The Polish Institute of International Affairs, 2009, 90 p.
 • Poľskí utečenci na arbitrážnom území počas II. svetovej vojny // Lengyel menekültek a visszacsatolt területeken a II. világháboru alatt. In: Poľskí utečenci. Lengyel menekültek 1939 – 1945. Eds. Imre Molnár, Edit Tamás. Kráľovský Chlmec // Királyhelmec : Spolok Lorántffy Zsuzsanna // Lorántffy Zsuzsanna Polgári Társulás, 2009, p. 130–152//153–168.
 • Немецкий вопрос в польско-чехословацких отношениях 1945–1948 гг. In: Европа – Журнал Польского института международных дел 2009, no 2 (31), p. 91–119.
 • (editor, foreword) Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej, PISM, Warszawa 2008, 196 p.
 • Słowacja: ciągłość i przyspieszenie. In: Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej. Ed. Leszek Jesień. Warszawa : PISM, 2008, p. 189–226.
 • Poland’s Policy in the Visegrad Group. In: Yearbook of Polish Foreign Policy 2008, Warsaw : The Polish Institute of International Affairs, 2008, p. 162–194.
 • Western Balkans: A Matter of Central European Solidarity. In: The Polish Quarterly of International Affairs 2008, no 2, p. 74–78.
 • Zu den Menschenverlusten, die Polen während des Zweiten Weltkrieges von den Deutschen zugefügt wurden. Eine Geschichte von Forschungen und Schätzungen. In: Historie : Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften 2007/2008. Berlin 2008, p. 65–92.
 • (ed.) „Ustalić liczbę zabitych na 6 milionów ludzi”. Dyrektywy Jakuba Bermana dla Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. In: Polski Przegląd Dyplomatyczny 2008, no 1(41), p. 99–113.
 • (ed.) Stefan Gniazdowski, Ślubowania akademickie w latach 1936–1944 w oczach seniora. In: Glaukopis 2007–2008, no 9–10, p. 7–29.
 • Kwestia słowacka a polska idea „trzeciej Europy”. In: Modernizacja – centrum – peryferie. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Ryszarda Stemplowskiego. Eds. Włodzimierz Borodziej, Sławomir Dębski. Warszawa : PISM, 2009, p. 161–191.
 • Spolupracovníci poľskej rozviedky pred slovenskými súdmi v rokoch 1939 – 1945. In: Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938–1945. Ed. Peter Sokolovič. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, p. 151–166.
 • Aktivity Západoslovanského výboru v Rumunsku a Juhoslávii (1940 – 1941). In: Fidei et Patriae. Jubilejník na počesť 80. narodenín Františka Vnuka. Ed. Jozef M. Rydlo. Bratislava : Libri Historiae – Dobra kniha, 2008, p. 155–179.
 • Účasť Slovenska na agresii proti Poľsku v roku 1939 v poľskej historiografii. In: Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Eds. Martin Pekár, Richard Pavlovič. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Universum, 2007, p. 293–313.
 • (22 entries) Biographical dictionary of Central and Eastern Europe in the twentieth century. Eds. W. Roszkowski, J. Kofman. Armonk, NY ; London : M. E. Sharpe, 2007
 • Kwestia niemiecka w stosunkach polsko-czechosłowackich w latach 1945–1948. In: Stosunki polsko-czesko-słowackie 1918–2005. Eds. Janusz Gmitruk, Andrzej Stawarz. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2006, p. 145–172.
 • (co-author:) The Status of the Debate on Institutional Reform in European Union Member States. Eds. Leszek Jesień, Beata Wojna. In: Research Papers (PISM), no 7, October 2007.
 • Polish Foreign Policy in the Domestic Press. In: Yearbook of Polish Foreign Policy 2007, Warsaw : The Polish Institute of International Affairs, 2007, p. 305–332.
 • Losses Inflicted on Poland by Germany during World War II. Assessments and Estimates – an Outline. In: The Polish Quarterly of International Affairs 2007, no 1, p. 94–126.
 • Obóz piłsudczykowsko-sanacyjny wobec słowackiego ruchu autonomistycznego. In: Stosunki polsko-słowackie w I połowie XX wieku. Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2006, p. 27–45.
 • Historical Issues in Polish Foreign Policy in 2005. In: Yearbook of Polish Foreign Policy 2006. Warsaw : The Polish Institute of International Affairs, 2006, p. 234–259.
 • Białoruś w słowackiej polityce zagranicznej. Implikacje dla współdziałania w Europie Środkowej. In: Polski Przegląd Dyplomatyczny 2006, no 2 (30), p. 37–64.
 • Skupina gen. Stefana Hubického na Slovensku (1944 – 1945). In: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov V. Eds. Michal Šmigeľ, Peter Mičko, Marek Syrný. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Štátna vedecká knižnica, 2006, p. 112–122.
 • Damages Inflicted on Poland by the Germans During the Second World War: an Outline of Research and Estimates. In: Polish-German Relations and the Effects of the Second World War. Ed. W. M. Góralski, Warsaw : The Polish Institute of International Affairs, 2006, p. 13–44.
 • Návrh západoslovanskej federácie z roku 1940: epizóda z dejín spolupráce Poliakov, Čechov a Slovákov počas 2. svetovej vojny. In: Slovensko-české vzťahy v kontexte strednej Európy. Ed. Z. Poláčková. Bratislava : Veda, 2005, p. 135–148.
 • K poľskej perspektíve spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky. In: Medzinárodné otázky 2005, no 4, p. 22–36.
 • Possibilities and Constrains of the Visegrád Countries Cooperation within the EU. In: Foreign Policy Review 2005, no 1–2, p. 77–96.
 • Kontakty piłsudczyków ze Słowakami w latach 1939–1945. In: Niepodległość 2005, T. LV (XXXIV), p. 107–150.
 • The Problem of War Reparations – the Perspective of the Czech Republic. In: The Polish Foreign Affairs Digest 2004, no 4 (13), p. 163–205 // Проблема немецких военных репараций – перспектива Чешской Республики. In: Европа – Журнал Польского института международных дел 2005, no 1 (14), p. 101–150.
 • Lengyel háborús menekültek az els első bécsi döntés után Magyarországhoz csatolt szlovákiai területeken. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2004, no 1, p. 35–50.
 • Pogranicze polsko-słowackie w świetle materiałów Sekcji Spraw Zagranicznych Delegatury Rządu na Kraj. In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša – Stan badań nad dziejami Spiszu. Eds. R. Gładkiewicz, M. Homza. Levoča – Wrocław 2003, p. 937–944.
 • Kontakty Wacława Lipińského so Slovenskom počas II. svetovej vojny a jeho predstavy o budúcom politickom usporiadaní strednej Europy. In: Vojenská história 2003, no 2, p. 21–30.
 • Słowacja wobec integracji europejskiej. In: Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2003, no 1, p. 65–87.
 • Współpraca Polaków z Czechami i Słowakami na Bałkanach podczas II wojny światowej. In: Od rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej. Ed. Dariusz Dąbrowski. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej, 2003, p. 113–135.