dr Adam Eberhardt
Adam Eberhardt
, PhD
Former OSW Employee
Director of the Centre for Eastern Studies (OSW) since 2016. Born in 1975, a graduate of the University of Warsaw. He holds PhD in political science and specializes in domestic and foreign policy analysis of Eastern European countries. His earlier experience includes, among others, being director of the research office at the Polish Institute of International Affairs (PISM) and a permanent correspondent of the Polish Press Agency (PAP) to Moscow. He was also deputy director of OSW for eight years. Since 2021, Plenipotentiary of the Prime Minister for the Support of Reforms in the Republic of Moldova.
 
 
Expertise
 • Domestic and foreign policies of Russia, Belarus and Ukraine
 • International relations in the Post-Soviet space
 • European Neighbourhood Policy, Eastern Partnership
Major publications


Books

 

 • A. Eberhardt, Revolution that Never Was. Five Years of 'Orange' Ukraine, "Policy Briefs", OSW, Nov. 2009
   
 • A. Eberhardt, Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008, PISM, Warszawa 2008, 268 s.
    
 • A. Eberhardt, A. Iwashita (eds.), Security Challenges in the Post-Soviet Space: European and Asian Perspectives, PISM, Hokkaido University, Warsaw–Sapporo 2007
    
 • A. Eberhardt, U. Ułachowicz (red.), Беларусь i Польшча - Polska i Białoruś, PISM, Warszawa 2003

Articles

 

 • Rosyjsko-ukraiński kryzys gazowy: lekcja unijnej bezsilności, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1, 2009
   
 • Nie byliśmy życzliwym recenzentem, Ankieta: XX lat polskiej polityki wschodniej, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 2, 2009, s. 24-25
   
 • W poszukiwaniu utraconego Centrum? Władze i społeczeństwo Białorusi wobec relacji z Rosją, [w:] W. Borodziej, S. Dębski (red.), Modernizacja – Centrum – Peryferie, Warszawa 2009
   
 • Wojna rosyjsko-gruzińska 2008 r. – polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3, 2008, s. 7-18
             English version:
  The 2008 Russia-Georgia War over South Ossetia - the Policy of the Russian  Federation and Its Consequences, “The Polish Quarterly of International Affairs”, no 3, 2008, p. 52-63
   
 • Polityka wobec Rosji, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2008”, Warszawa 2008, s. 142-164
             English version:
  Poland’s Policy Regarding Russia, “Yearbook of Polish Foreign Policy 2008”, Warsaw 2009, s. 139-161
   
 • Nierozwiązane konflikty na obszarze posowieckim – polityka Federacji Rosyjskiej, [w:] A.D. Rotfeld (red.), Dokąd zmierza świat?, Warszawa 2008
   
 • Problematyka energetyczna w stosunkach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś, [w:] E. Wyciszkiewicz (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Warszawa 2008
            English version:
  Energy Relations between Russia and Belarus, [in:] E. Wyciszkiewicz (ed.), Geopolitics of Pipelines. Energy Interdependence and Inter-State Relations in the Post-Soviet Area, Warsaw 2009
   
 • (with L. Kulesa) Security Challenges of Ukraine and Moldova: The EU Perception, [in:] M. Kibaroğlu (ed.), Turkey’s Neighborhood, Ankara 2008
   
 • Polityka UE wobec Rosji: Jedność w różnorodności?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1 (41), 2008, str. 13-18
            English version:
  The European Union’s Policy toward Russia: Unity In Diversity?, “The Polish Quarterly of International Affairs”, No. 2, Spring 2008, s. 69-73
            Russian version:
  Единство в разнообразии?, «Европа», № 1 (26), 2008, C. 131-137
    
 • Stosunki Polski z Rosją, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2007”, PISM, Warszawa 2007, s. 133-145
            English version:
  Relations with Russia, “Yearbook of Polish Foreign Policy 2007”, Warsaw 2007, s. 128-139
     
 • Armed Conflicts in Georgia: the Russian Factor, [in:] A. Eberhardt, A. Iwashita (eds), Security Challenges in the Post-Soviet Space: European and Asian Perspectives, PISM, Hokkaido University, Warsaw-Sapporo 2007, p. 136-146
     
 • Perspektywy demokratyzacji Białorusi - czynniki wewnętrzne i międzynarodowe, [w:] M. Zamarlik (red.), Rola Niemiec i Polski w kształtowaniu polityki UE wobec Ukrainy i Białorusi, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2006, s. 95-104
     
 • Republika Białoruś po wyborach prezydenckich 2006 r. – perspektywy demokratyzacji, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2 (30), 2006, s. 25-36
            English version:
  Belarus after the 2006 Presidential Elections – The Prospects for Democracy, “The Polish Quarterly of International Affairs”, Spring 2006, p. 35-46
     
 • Stosunki Polski z Rosją, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006”, Warszawa 2006, s. 114-129
            English version:
  Poland’s Relations with Russia, “Yearbook of Polish Foreign Policy 2006”, Warsaw 2006, p. 115-130
     
 • Polska a konflikt wokół Związku Polaków na Białorusi, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006”, Warszawa 2006, s. 258-266
            English version:
  Poland and the Conflict over the Union of  Poles In Belarus, “Yearbook of Polish Foreign Policy 2006”, Warsaw 2006, s. 260-268
     
 • Slovanská idea ve společenském vědomí a zahraniční politice současného Ruska, [In:] Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita, Praha 2005, s. 117-124
     
 • Европейское направление транспортировки каспийской нефти: проект «Одесса – Броды - Плоцк» // Южный фланг СНГ. Центральная Азия–Каспий–Кавказ: Энергетика и политика, Москва 2005, C. 206-212
     
 • Strategic Partnership between the European Union and the Russian Federation – Constraints to Development, “Foreign Policy Review”, Hungarian Institute of International Affairs, Nos. 1–2, 2005, s. 168-183
     
 • Stosunki Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w sferze obronności, „Materiały Studialne”, PISM, nr 10, lipiec 2005 
     
 • Republika Białoruś a współpraca i integracja w Europie – przyczyny i konsekwencje izolacji międzynarodowej [w:] M. Krzysztofowicz (red.), Polska i Białoruś po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 11-23
            Belarusian version:
  Рэспубліка Беларусь і супрацоўніцтва і інтэграцыя ў Еўропе – прычыны і наступствы міжнароднай ізаляцыі // Кшыштафовіч М. (рэд.), Беларусь і Пoльшча пасля пашырэння Еурапейскага Саюза, Warszawa 2005, C. 121-133
     
 • (with M. Gniazdowski, T. Jaskułowski, M. Krzysztofowicz) Szkody wyrządzone Polsce podczas II wojny światowej przez agresora niemieckiego. Historia dociekań i szacunków, [w:] Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, t. I., pod red. W. Góralskiego, Warszawa 2004, s. 11-54
     
 • Gruzja w polityce Federacji Rosyjskiej – konsekwencje „rewolucji róż”, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2 (18), marzec-kwiecień 2004, s. 37-46
     
 • Problem wspólnej waluty w stosunkach rosyjsko-białoruskich, „Materiały Studialne”, PISM, nr 3, styczeń 2004
     
 • «Общий европейский дом» без общих целей и ценностей? Дилеммы политики Европейского Союза в отношении России, «Европа», № 4 (13), 2004, C. 171-181
     
 • Stredná Európa v politike súčasného Ruska, “Proglas”, (Bratislava), nr 1, r. 13, 2003
     
 • Integracja białorusko-rosyjska a stosunki Białorusi z Unią Europejską, [w:] A. Eberhardt, U. Ułachowicz (red.), Беларусь i Польшча – Polska i Białoruś, Warszawa 2003, s. 41-47
            Belarusian version:
  Беларуска-расійская інтэграцыя і адносіны Беларусі з Еўрапейскім саюзам // A. Эберхардт, У. Улаховіч (рэд.), Беларусь i Польшча - Polska i Białoruś, Warszawa 2003, С. 147-153
     
 • Polityka zagraniczna Republiki Uzbekistanu (1991-2003), „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 6 (16), listopad-grudzień 2003, s. 121-148
            English version:
  Foreign Policy of the Republic of Uzbekistan (1991-2003), “The Polish Foreign Affairs Digest”, nr 1 (10), 2004, s. 193-214 
     
 • Problem wspólnej granicy w stosunkach rosyjsko-ukraińskich, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2 (12), marzec-kwiecień 2003, s. 45-69
            English version:
  The Common Border Issue in Russian-Ukrainian Relations, “The Polish Foreign Affairs Digest”, no 2 (7), 2003, p. 215-234
    
 • Tożsamość narodowa a polityka zagraniczna Republiki Mołdowy, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 4 (8), 2002, s. 67-89
            English version:
  National Identity versus Foreign Policy in the Republic of Moldova, “The Polish Foreign Affairs Digest”, nr 3 (4), 2002, s. 227-250