Publikacje

W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w całej Europie problematyka migracji międzynarodowych przekształciła się z zagadnienia zajmujacego waska grupę analityków i urzędników w sferę zainteresowania szerokich kręgów społecznych i ważny element polityki państwa. Wzrosło znaczenie migracji jako przedmiotu debaty publicznej.

Raport OSW
2007-01-20
Marta Jaroszewicz
Leszek Szerepka

Od 1 stycznia 2007 roku przez sześć miesięcy Niemcy będą pełnić przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Sprawowanie tej funkcji daje duże możliwości wpływu na decyzje podejmowane na arenie UE i kształt europejskich polityk. Dyskusje w Niemczech na temat programu działania na okres przewodniczenia UE były trudne i uwidaczniały różnice między partiami wielkiej koalicji. Efektem debaty jest program prac oceniany przez ekspertów jako bardzo ambitny. W niemieckiej prezydencji, po słabym przewodnictwie Finlandii, pokłada się duże nadzieje na rozwiązanie najważniejszych problemów europejskich, tym bardziej że Francja i Wielka Brytania, które wraz z Niemcami postrzegane są jako motor Unii Europejskiej, są obecnie uwikłane w problemy wewnętrzne.

Raport OSW
2007-01-15
Jacek Frączek

Jeszcze kilka lat temu konflikt w Czeczenii można było scharakteryzować jako wojnę między czeczeńskimi separatystami a władzami Federacji Rosyjskiej. W ciągu ostatnich czterech-pięciu lat natura tego konfliktu uległa jednak daleko idącym zmianom. Obecnie jest on już nie tylko konfliktem rosyjsko-czeczeńskim, ale także wewnątrzczeczeńskim (między bojownikami a Czeczenami współpracującymi z Moskwą)

Punkt widzenia
2007-01-15
Maciej Falkowski

Zwycięskie dla Alaksandra Łukaszenki wybory prezydenckie 19 marca 2006 roku odegrały istotną rolę w kształtowaniu dyktatorskiego reżimu politycznego na Białorusi. Represyjne i niedemokratyczne metody, które wykorzystała władza, by zapewnić w wyborach zwycięstwo Łukaszence, stały się trwałymi elementami funkcjonowania systemu politycznego na Białorusi.

Raport OSW
2007-01-10
Rafał Sadowski

Wprowadzenie Rozpoczęcie przez Ankarę negocjacji akcesyjnych z UE ma wielkie znaczenie dla przyszłości Turcji i UE, w tym Polski jako jej członka oraz sytuacji geopolitycznej w wschodniej Eurazji (basen Morza Czarnego, Kaukaz, Azja Centralna, Bliski Wschód). Doceniając wagę tej problematyki, Ośrodek Studiów Wschodnich podjął na początku 2005 roku decyzję o powołaniu projektu "Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna"...

Raport OSW
2006-12-15
Adam Balcer
Wojciech Paczyński
Rafał Sadowski

W związku z dużym stopniem wyeksploatowania obecnie użytkowanych zasobów i brakiem znaczących inwestycji w nowe, w najbliższych latach najprawdopodobniej utrzyma się stały poziom wydobycia gazu lub dojdzie do spadku poziomu produkcji.

Raport OSW
2006-10-15
Agata Łoskot-Strachota

W roku 2000 po niemal dekadzie rządów pierwszego rosyjskiego prezydenta Borysa Jelcyna do władzy doszedł Władimir Putin. Jeszcze jako premier, a potem kandydat na prezydenta zapowiedział reformę państwa. Jej główne założenia zostały przedstawione na zjeździe prokremlowskiego ruchu Jedność w wystąpieniu "Rosja na przełomie tysiącleci" 29 grudnia 1999 roku, a następnie w otwartym liście do wyborców opublikowanym 25 lutego 2000 roku Obie deklaracje, choć miały charakter dość ogólnikowy, zarysowywały wyraźnie zasadnicze kierunki oraz priorytetowe sfery działań przyszłego prezydenta: droga rozwoju Rosji została w nich określona jako demokratyczna i rynkowa.
Po prawie siedmiu latach przyszedł czas na podsumowanie dokonań Władimira Putina. Można powiedzieć, że deklaracje składane u progu jego rządów spełniły się w połowie - Rosja rzeczywiście przeszła głębokie przeobrażenia. W stosunku do prezydenckich zapowiedzi zrealizowane zmiany zdają się być jednak raczej "kontrreformami" zmiany te w znacznej większości poszły bowiem w zupełnie innym, a często wręcz przeciwnym kierunku, niż ten zapowiadany siedem lat temu.

Punkt widzenia
2006-09-15
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
 „Sprawa  Jukosu” była  wielowątkowym  procesem  mającym  wiele przyczyn. Analiza rozwoju wydarzeń wokół firmy pokazuje, że pierwotnie Kreml nie miał ustalonej strategii działania, ale ewoluowała ona w miarę upływu czasu.
Prace OSW
2006-07-15
Wojciech Konończuk
W dziejach Rosji okresom głębokiego chaosu towarzyszyły zwykle kryzysy demograficzne. Tak było podczas XVII-wiecznej „smuty” oraz w okresie wojen i rewolucji początku XX wieku, zakończonych przejęciem władzy przez bolszewików.
Prace OSW
2006-07-10
Leszek Szerepka

Kaukaz Południowy i Azja Centralna należą do priorytetowych kierunkow polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Wpływy w obu regionach są przez Rosję postrzegane przede wszystkim jako jeden z kluczowych czynnikow określajacych jej pozycję na arenie międzynarodowej i warunek umocnienia statusu mocarstwa. Kaukaz i Azja Centralna są dla Rosji ważne rownież z gospodarczego punktu widzenia oraz ze względów bezpieczeństwa

Prace OSW
2006-06-15
Maciej Falkowski

Strony