Publikacje

Niniejsze opracowanie przedstawia w ogólnych zarysach dotychczasowe zasady funkcjonowania oraz stan obecny rosyjskiego sektora energetycznego na tle zmian, jakie się w nim dokonywały od początku lat 90. Tekst zawiera także omówienie założeń i dotychczasowych postępów reformy rosyjskiej energetyki, której projekt został przyjęty przez rząd FR w lecie 2001 r. Celem pracy nie jest ekonomiczna analiza tego projektu, lecz próba przedstawienia politycznych uwarunkowań i możliwych konsekwencji przemian w rosyjskiej energetyce.

Prace OSW
2002-05-15
Ewa Paszyc

Postępująca w Rosji konsolidacja poszczególnych grup przemysłowo-finansowych, ekspansja wewnątrz określonej branży lub rozszerzanie działalności na inne branże ma swoje specyficzne mechanizmy, a także konsekwencje - ekonomiczne i polityczne. Cechą wspólną tych procesów jest tendencja do monopolizacji całych sektorów gospodarki

Prace OSW
2002-05-15
Ewa Paszyc
Iwona Wiśniewska

Kwestią zasadniczą dla Rosji było i jest ukształtowanie takiej architektury bezpieczeństwa europejskiego, która gwarantowałaby jej możliwość współdecydowania o istotnych sprawach bezpieczeństwa kontynentu, a w szczególności regulacji kryzysów. Moskwa - postrzegająca się (mimo ograniczanych stopniowo ambicji) jako wielkie mocarstwo - widziałaby tę architekturę w postaci swoistego dyrektoriatu złożonego z głównych mocarstw europejskich, USA i Rosji, które 'zarządzałyby' bezpieczeństwem europejskim.

Prace OSW
2002-04-15
Joanna Hyndle-Hussein
Miryna Kutysz

1. Kwestią zasadniczą dla Rosji było i jest ukształtowanie takiej architektury bezpieczeństwa europejskiego, która gwarantowałaby jej możliwość współdecydowania o istotnych sprawach bezpieczeństwa europejskiego, a w szczególności regulacji kryzysów. Moskwa - postrzegająca się (mimo ograniczanych stopniowo ambicji) jako wielkie mocarstwo - widziałaby tę architekturę w postaci swoistego dyrektoriatu złożonego z głównych mocarstw europejskich, USA i Rosji, które "zarządzałyby" bezpieczeństwem europejskim.

Prace OSW
2002-04-15
Marek Menkiszak

Białoruś po rozpadzie Związku Radzieckiego nigdy nie zerwała więzi łączących ją z Moskwą. Przez cały okres białoruskiej niepodległości utrzymuje się silna zależność polityczna, gospodarcza i militarna Białorusi od Rosji. Zależność ta pozwala Rosji kontrolować, a nawet kształtować procesy zachodzące na Białorusi we wszystkich tych sferach.
 

Prace OSW
2001-09-15
Agata Wierzbowska-Miazga

Federacja Rosyjska jest najważniejszym sąsiadem Ukrainy, a stosunki z Moskwą stanowią kluczowe zagadnienie ukraińskiej polityki zagranicznej do tego stopnia, że każda opcja ukraińskiej polityki zagranicznej jest przede wszystkim wyborem określonego kształtu stosunków z Rosją. Wynika to przede wszystkim z geograficznego i geopolitycznego położenia Ukrainy, z dziedzictwa wielowiekowej więzi politycznej, gospodarczej i kulturalnej między obu krajami, a także z nieuniknionej przewagi Rosji nad Ukrainą.
 

Prace OSW
2001-09-15
Tadeusz A. Olszański

W ostatnim roku Kaliningrad stał się przedmiotem międzynarodowej debaty, w którą zaangażowały się przede wszystkim Unia Europejska, Rosja, USA oraz kraje graniczące z enklawą: Polska i Litwa. Tak znaczące zainteresowanie niewielkim, zamieszkanym przez niespełna milion mieszkańców regionem wynikało głównie z faktu, iż Kaliningrad znalazł się w centrum dwóch niezwykle ważnych dla Europy procesów: rozszerzenia UE i NATO.

Prace OSW
2001-07-15
Bartosz Cichocki
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Andrzej Wilk

Objęcie przez Władimira Putina władzy w Rosji miało przynieść, jak powszechnie oczekiwano, poważne zmiany w sferze politycznej i gospodarczej. Tymczasem w pierwszym roku jego prezydentury podjęte zostały głównie działania zmierzające do umocnienia władzy prezydenta i kształtowania instrumentów kontroli nad sytuacją w kraju. Osiągnięto w tej dziedzinie umiarkowany sukces, zmniejszając polityczną rolę ośrodków stanowiących dotychczas hamulce dla władzy prezydenckiej. Nadal jednak istnieje szereg czynników ograniczających wpływ Kremla na sytuację w Rosji.

Prace OSW
2001-07-15
Marek Menkiszak

Sytuacja sektora gazowego stanowi jeden z najistotniejszych czynników decydujących o funkcjonowaniu państwa rosyjskiego, o jego sytuacji wewnętrznej oraz pozycji w świecie. Gaz jest bowiem dla Rosji nie tylko głównym surowcem energetycznym, ale także narzędziem subsydiowania całej gospodarki. Status największego w Europie eksportera błękitnego paliwa jest też ważnym czynnikiem umacniającym pozycję Rosji w relacjach międzynarodowych.
 

Prace OSW
2001-04-15
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Kaspijskie zasoby surowców energetycznych nie mają i najprawdopodobniej nie będą miały większego znaczenia w skali światowej. Jednak to właśnie region kaspijski ma szanse stać się eksporterem ropy, który zmniejszy uzależnienie krajów europejskich od ropy arabskiej, a Rosji zagwarantuje ilości gazu niezbędne do zaspokojenia potrzeb wewnętrznych i utrzymania dotychczasowego poziomu eksportu.

Prace OSW
2001-04-15
Anna Wołowska

Strony